Sökning: "Gisela Skoglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gisela Skoglund.

  1. 1. BORTOM ALLA ORD - En strukturerad litteraturöversikt om kommunikation inom demensvård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Angela Reydet; Gisela Skoglund; [2023-03-16]
    Nyckelord :demens; alzheimers; sjuksköterska; kommunikation; särskilt boende;

    Sammanfattning : Bakgrund: Med en allt snabbare befolkningstillväxt - jämte en ökande andel åldrande befolkning - växer även den folksjukdom som är kopplad till den äldre människan, en demensdiagnos. Sjukdomen påverkar individens kognitiva funktioner och kommer så småningom dels få svårt att kommunicera verbalt, dels också få svårt att förstå verbalt språk. LÄS MER