Sökning: "Git Svanström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Git Svanström.

  1. 1. Det femte I:et - om elevinflytande på en gymnasieskola i Malmö

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Henrik Ljungström; Git Svanström; [2007]
    Nyckelord :delaktighet; elevdemokrati; elevinflytande; gymnasieskola; intervju; malmö;

    Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att belysa och förklara orsakerna till en enskild gymnasieskolas så kallat ”dåliga” resultat vad gäller elevinflytande i Malmö stads gymnasieenkät 2005. Utgångspunkten är begreppet ”elevinflytande” och hur detta tolkas av skolans olika intressenter. LÄS MER