Sökning: "Glans"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Glans.

 1. 1. “Jag har alltid varit så kluven inför det här beslutet ”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annika Fredén; Lisa Glans; [2021-06-21]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; skolsvårigheter; problematisk lärandesituation; inkludering; exkludering; uppfattningar; relationer; sårbarhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med utökad kunskap i arbetet med elever i behov av särskilt stödmed fokus på särskild undervisningsgrupp. Studien ämnade undersöka elevernas ochföräldrarnas tankar och uppfattningar kring att vara placerad/ ha ett barn placerat i särskildundervisningsgrupp och genom detta få en djupare förståelse för skolans uppdrag gentemotelever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av samtal om sin sexuella hälsa ivårdmötet. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sara Lindberg; Carin Glans; [2021]
  Nyckelord :Care meeting; Conversations; Experiences; Patients; Sexual health; Erfarenheter; Patienter; Samtal; Sexuell hälsa; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan och påverkar individers välbefinnande. För att kunna ge en personcentrerad vård kan det vara av vikt att vara medveten om patienternas upplevelser av samtal om sin sexuella hälsa. LÄS MER

 3. 3. "Oj! Där kom jag i målbrottet!": En studie om sångares upplevelser och sångpedagogers vägledning genom målbrottet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Viktoria Glans; Karin Regnander; [2021]
  Nyckelord :Målbrott; Röstutveckling; Sångpedagog; Sångundervisning; Adolescent; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Voice Change; Vocal Education; Vocal Teachers; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to understand if and how singers experience voice change in a physical and emotional way and how much knowledge they have about their adolescent voice change. Further on the study also aims to understand how educated and experienced vocal teachers adapt and are working with adolescent voices and how their working methods can be used for other future vocal teachers. LÄS MER

 4. 4. Historielärares syn på eurocentrism och mångkulturalism i kursplanen och i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christofer Glans; Zeinab Hamie; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; etnocentrism; historieundervisning; interkulturell; läroplan; mångkulturalism; mångkulturellt klassrum;

  Sammanfattning : Under våra praktikplatser och vid en granskning av kursplanen i historieämnet har vi reagerat på att stora delar av det centrala innehållet är väldigt Europa-centrerat. Det står även att vi som lärare bör arbeta mer med ett mångkulturellt perspektiv i vår undervisning. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av färgbehov beroende av pappersstruktur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Clara Åkerström; [2021]
  Nyckelord :färgbehov; infärgning; tryckdensitet; tryckteknik;

  Sammanfattning : I examensarbetet gjordes en kartläggning av färgbehov beroende av pappersstruktur. Arbetet gjordes för Holmen Paper. Syftet med arbetet var att undersöka olika parametrar på pappersstrukturer och se hur färgbehovet påverkades. Det gjordes genom en experimentell undersökning och utredning i labskala. LÄS MER