Sökning: "Glenn Linden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Glenn Linden.

  1. 1. Specialpedagogik i fritidshemmet : Lärares beskrivningar av processer för barns inkludering

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Alexander Holmberg; Glenn Linden; [2022]
    Nyckelord :Fritidshem; Specialpedagogik; Inkludering; behov av särskilt stöd; extra anpassningar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER