Sökning: "Glenn Rosendahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Glenn Rosendahl.

  1. 1. Den orena revisionsberättelsens effekt på aktiekursen : En studie i svensk kontext

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Johanna Larsson; Glenn Rosendahl; [2015]
    Nyckelord :auditing; audit report; modified audit opinion; stock price; event study; Sweden; revision; oren revisionsberättelse; aktiekurs; händelsestudie; Sverige;

    Sammanfattning : Revision används som ett medel för att utomstående intressenter, exempelvis aktieägare, ska få en kvalitetsstämpel på den information som förmedlas av ett företags ledning. Om revisorerna vill påpeka någonting angående företagets redovisning eller förvaltning utfärdar de en så kallad oren revisionsberättelse. LÄS MER