Sökning: "Global Reporting Initiative GRI"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Global Reporting Initiative GRI.

 1. 1. Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen : En kvalitativ studie av svenska statliga företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Ivarsson; Sofie Skalberg; [2024]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimacy theory; Institutional theory; Stakeholder theory; Swedish state-owned companies; Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimitetsteorin; Institutionell teori; Intressentteorin; Svenska statliga bolag;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Sofia Ivarsson och Sofie Skalberg. Handledare: Jean Claude Mutiganda. LÄS MER

 2. 2. Internationella standarder samt ickefinansiella rapporter: Skillnader inom implementering mellan ramverk : En jämförelse mellan GRI och SASB:s ramverk i USA

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Lundgren; Anna Wallberg; [2024]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; ESG; SASB; Global reporting initiative GRI ; Sustainability reporting; CSR; ESG; SASB; GRI; hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Title: International standards in sustainability reports: The differences in applicationbetween the EU and the USA. Level: Bachelor Authors: Anna Wallberg & Sofia Lundgren Supervisor: Jan SvanbergDate: 2024 – January Background: Non-financial accounting and reporting is relevant in today's societybecause society has become more aware and involved in sustainability issues. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapporten: Tillräcklig eller bristfällig? : En kvalitativ studie om hållbarhetsrapportens tillräcklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Karlsson; Moa Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Global Reporting Initiative GRI ; Corporate Social Responsibility CSR ; Triple Bottom Line TBL ; Årsredovisningslag ÅRL ; Legitimitetsteorin; Intressentteorin.;

  Sammanfattning : Thinking sustainably is becoming increasingly important among companies. Today, there are demands from both stakeholders and the law to conduct sustainable operations. Companies have a social and ethical responsibility to achieve competitive advantage and a good corporate reputation. LÄS MER

 4. 4. Balanserad hållbarhetsredovisning : En studie om hur skogsindustrier balanserar positiv och negativ hållbarhetsinformation

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Axel Mörk; Nils Cider; [2023]
  Nyckelord :TBL; GRI; Legitimitetsstrategier; Skogsindustri; Balans;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur nordiska skogsindustrier för verksamhetsåret 2021 redovisar hållbarhetsinformation i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Skogsindustrins hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisningar är högaktuellt och genomgår en stor förändring, där GRI kan vara ett hjälpande verktyg för harmonisering. LÄS MER

 5. 5. Extern granskning av hållbarhetsrapporter inför CSRD : En kvalitativ studie av förväntade förändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonatan Hjeltman; Samuel Fällman; [2023]
  Nyckelord :Audit; Sustainability; CSRD; revision; hållbarhet;

  Sammanfattning : Idag finns det två typer av hållbarhetsrapporter. De lagstadgade och de frivilligt upprättade. Dessa rapporter granskas i sin tur i olika utsträckning av revisorer. Revisorer granskar idag inte lagstadgade hållbarhetsrapporter utan uttalar sig endast om att en sådan har upprättats enligt 6 kap. LÄS MER