Sökning: "Global Reporting Initiative"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden Global Reporting Initiative.

 1. 1. Words are just words until they appear in action, right? - Sustainability reporting and its significance for customers in the Swedish fast fashion industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Grönberg; Irma Weberg Ekelund; [2020-07-09]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Swedish fast fashion industry; CONI-model; Consumer preferences; Consumer perception; Environmental sustainability;

  Sammanfattning : Background and Problem: The awareness towards environmental sustainability has increasedrapidly both in society and among clothing companies’ stakeholders, e.g. the customers buyingtheir products. This awareness affects the fast fashion industry which is one of the most pollutingindustries. LÄS MER

 2. 2. How China and Nordic countries conceptualise Corporate Social Responsibility : – A study of senior decision-makers’ statements within the banking sector

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Kinesiska

  Författare :Johanna Fagerström; [2020]
  Nyckelord :sustainability report; sustainable banking; Chinese banks; Nordic banks; sustainability; Corporate Social Responsibility CSR ; Global Reporting Initiative GRI ; green finance; senior decision-maker; tone at the top; Chinese harmony; 13th Five-Year Plan;

  Sammanfattning : The “statement” from senior decision-maker is a section in the sustainability           report, where the most “senior decision-maker” of the institution (such as CEO,            chairman, or equivalent senior position) gives the personal view about the           relevance of sustainability to the ​institution and its strategy for addressing           sustainability. Such a statement is one medium used by company leaders to            communicate their attitudes and values to stakeholders in sustainability reports. LÄS MER

 3. 3. The non- straightforward link between anti-corruption and CSR-reporting : A study assessing the quality of CSR disclosure regarding anti-corruption of four Swedish banks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Blom; Alexandra Larsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; anti-corruption; money laundry; corruption; CONI model; Consolidated Narrative Interrogation Model; GRI; Legitimacy theory; Stakeholder theory;

  Sammanfattning : In 2019, the two Swedish banks Swedbank and SEB was involved in what has been called one of the largest money laundry scandals. Money laundering is a critical sustainability issue for banks since their operations enable money from corrupt activities to be laundered into the financial system, hence diverts resources from education and health services. LÄS MER

 4. 4. Att mäta och jämföra hållbarhet : en fallstudie av tre svenska skogsbolag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Albin Nyström; Anders Nytell; [2020]
  Nyckelord :ekoeffektivitet; GRI; miljömålsrapportering; miljönytta; skogsindustri; eco-efficiency; environmental reporting; environmental benefits; forestry; GRI;

  Sammanfattning : Idag publicerar många av de större svenska företagen hållbarhetsrapporter som komplement till de traditionella finansiella rapporterna. En hållbarhetsrapport ska ge information om företagets arbete med hållbarhetsfrågor och dess påverkan på den värld det verkar i. LÄS MER

 5. 5. Resulterar GRI:s riktlinjer i ökad utlämnande av information i hållbarhetsrapporter? : En komparativ studie mellan Arla och Oatly AB:s hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Karlsson; Madeleine Johansson; [2020]
  Nyckelord :CSR; GRI; hållbarhet; intressentmodellen; isomorfism; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : I denna uppsats har två företag, Arla och Oatly AB:s hållbarhetsrapporter granskats för att ta reda på om ett företag som påstår sig följa GRI:s riktlinjer har bättre kvalitativ information i sin hållbarhetsrapport än ett företag som inte följer dessa riktlinjer. GRI står för Global Reporting Initiative, vilket är en oberoende organisation som grundades år 1997. LÄS MER