Sökning: "Globala kriser"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Globala kriser.

 1. 1. Europeiska kommissionens arbetsmetoder under kriser : En fallstudie på krishanteringen av den grekiska skuldkrisen år 2010 till 2015 baserat på post-byråkratiska kännetecken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Rijad Abazaj; [2022]
  Nyckelord :Post-bureaucracy; Crisis management; Greek debt crisis; European Commission; Troika;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze if the workmethods in the European Commission's crisis management had post-bureaucratic characteristics, more specifically less hierarchy, horizontal communication, collective decision-making and own responsibility, during the Greek debt crisis 2010-2015. To carry out an analysis this study identifies four characteristics of a post-bureaucratic organization, in order to use the theory as a tool to clearly identify if there are any post-bureaucratic characteristics in the Commission's workmethods during the Greek crisis 2010-2015. LÄS MER

 2. 2. Att förbereda för det oväntade

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Laura Rekasiuté; Jonna Olsson; [2022]
  Nyckelord :Riskhantering; Supply Chain Risk Management SCRM ; Globala försörjningskedjor; Covid-19; Rysslands anfallskrig mot Ukraina; Omfattande risker; Business and Economics;

  Sammanfattning : Riskhantering inom försörjningskedjor har påvisats vara relevant på grund av dess sårbarhet för risker från flera håll. De senaste åren har världens försörjningskedjor utsatts för mer omfattande risker och kriser än vad som kunnat föreställas, såsom Covid-19 och anfallskrig mellan Ryssland och Ukraina. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulering under Covid-19 : En studie på svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Cselenyi; Michael Svensson; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; resultatkvalitet; agentteori; big bath accounting; diskretionära periodiseringar; covid-19;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att bolag har olika incitament för att manipulera sina resultat och att det tenderar att ske mer ofta under finansiella kriser. Studien syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan globala kriser och resultatmanipulering i svenska bolag med regressionsanalys. LÄS MER

 4. 4. Coronapandemins effekt på revisionsarvode för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Cornelia Englund; Ann-Charlotte Svensson Holm; [2022]
  Nyckelord :Audit fee; Corona pandemic; Global crisis; Audit risk; Revisionsarvode; Coronapandemin; Globala kriser; Revisionsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en pågående kris där de ekonomiska effekterna och inblandade faktorer för företag inte är helt klarlagda ännu. Teoretiska resonemang har förts kring om några av de effekter som sågs vid finanskrisen 2008–2009 (såsom förändrade revisionsarvoden) också kommer att ske till följd av coronapandemin. LÄS MER

 5. 5. Lär vi oss av våra misstag? : En kvantitativ studie om hur olika generationer av investerare agerar vid kriser med särskilt fokus på generation Z

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Vilma Karlsson; David Lantz; [2022]
  Nyckelord :Beteendefinans; börspsykologi; bias; finansiella kriser; rationalitet; covid-19; generation Z;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under våren 2020 föll Stockholmsbörsen kraftigt med över 30% under en månads tid till följd av den globala corona-pandemin. Börsen skulle dock återhämta sig inom ett halvår och fortsätta visa en starkt positiv trend där flera index avslutade året 2020 med en totalt sett positiv utveckling. LÄS MER