Sökning: "Globala virtuella team"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Globala virtuella team.

 1. 1. Team members` perspectives on communication after the transition to virtual teams due to the COVID-19 outbreak.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gabriela Anna Zoltek; [2021]
  Nyckelord :virtual teams; COVID-19; communication; physical meetings; individual autonomy; productivity; virtuella team; COVID-19; kommunikation; fysiska möten; individuell autonomi; produktivitet;

  Sammanfattning : The outbreak of the COVID-19 pandemic has strongly impacted the global workplace. A great number of organizations which had never before allowed their employees to work from home now do so. Many co-located, traditional teams have changed their work setting to virtual, and have become virtual teams. LÄS MER

 2. 2. Challenges Leading Global Virtual Teams : a qualitative study of the Covid-19 pandemic impact

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Manse; Ebba Holmberg; [2021]
  Nyckelord :global virtual teams; Covid-19; pandemic; challenges; leading; GVT; globala virtuella team; Covid-19; pandemi; utmaningar; leda; GVT;

  Sammanfattning : Earlier research has identified challenges in leading global virtual teams (GVTs). However, when the Covid-19 pandemic hit the world globally, even GVTs had to shift to work from home instead of an office. Hence, the purpose of this thesis is to investigate how challenges of leading GVTs have been affected by the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 3. 3. Virtualitet och Kreativitet : En kvalitativ studie om Covid-19-pandemins påverkan på globala, multikulturella teams möjlighet att vara kreativa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Skårman; Sara Swärd; [2021]
  Nyckelord :Virtuality; creativity; global multicultural teams; cultural diversity; communication; conflict; Virtualitet; kreativitet; globala multikulturella team; kulturell mångfald; kommunikation; konflikt;

  Sammanfattning : I takt med Covid-19-pandemins framväxt har de flesta företag tvingats till en mer virtuell kommunikationsform där möjligheten till traditionella, fysiska interaktioner kraftigt minskat. Denna studie undersöker hur globala, multikulturella team upplever omställningen till ett mer virtuellt arbete och hur det påverkar deras möjlighet att vara kreativa. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsstilar och kulturell intelligens i globala virtuella team : en kvalitativ studie om effektiv kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mary-Ann Eriksson; Erik Sandgren; [2021]
  Nyckelord :global virtual teams; effective communication; cultural intelligence; high and low communication style; globala virtuella team; effektiv kommunikation; kulturell intelligens; hög och låg kommunikationsstil;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att få en bättre förståelse för hur olika kommunikationsstilarkommer till uttryck i en kontext av globala virtuella team (GVT), genom att undersöka vad deinnebär för teamets effektiva kommunikation. Därutöver undersöks även vilken roll kulturellintelligens (CQ) spelar i sammanhanget. LÄS MER

 5. 5. Tar lokala virtuella team tillvara på sin kunskap?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anne Coos van der Tang Eliasson; Lovisa Jansson; Wilma Cederberg; [2021]
  Nyckelord :Virtuella team; kunskapsdelning; tacit kunskap; kunskapsdelningsaktiviteter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att identifiera vilken strategi för kunskapsdelning som uttrycks genom de aktiviteter lokala virtuella team utför. Tidigare forskning har gjorts på globala virtuella team, men i och med en påtvingad förändring har många företag behövt ställa om till virtuellt arbete vilket har skapat dessa lokala virtuella team. LÄS MER