Sökning: "Globala virtuella team"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Globala virtuella team.

 1. 1. Att välja rätt medium : En studie om olika virtuella mediers påverkan på kommunikationen inom globala virtuella team

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Althin; Oscar Bang; [2020]
  Nyckelord :Globala virtuella team; virtuella medier; medieval; kunskapsöverföring; Media Richness Theory.;

  Sammanfattning : Globala virtuella team (GVT) utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till traditionella internationella uppdrag och blir därmed allt vanligare, inte minst i kölvattnet av covid-19- pandemin. Denna utveckling riskerar dock att bli på bekostnad av den interna kommunikationens effektivitet. LÄS MER

 2. 2. How Global and Virtual Teams are Efficiently Managed by Project Managers : From a Construction Management Perspective

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Matilda Bernehjält; Isabella Carlbom; [2020]
  Nyckelord :Global Virtual Teams; Cultural Diversity; Virtual Work Settings; Communication; Project Management; Globala virtuella team; kulturell diversitet; virtuellt arbetssätt; kommunikation; projektledning;

  Sammanfattning : The acceleration of globalisation has forced companies to cope with its propulsion in order to become more competitive and internationalised, an internationalisation that creates the importance of knowing how to manage global and virtual teams (GVT). The knowledge in the area today has shown to be vague, generalised and hard to grasp, especially for the unexperienced GVT-project manager. LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan förtroende och kunskapsutbyte i globala virtuella team

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pierre Kemi; Carl Tengwall Pagels; [2020]
  Nyckelord :globala virtuella team; förtroende; generellt förtroende; snabbt förtroende; kunskapsutbyte; uttrycklig kunskap; tyst kunskap; social exchange theory;

  Sammanfattning : Globala virtuella team är arbetsgrupper som jobbar mot gemensamma mål och där merparten av kommunikationen sker virtuellt. Dessa team kännetecknas av att förtroende är viktigt för att de ska fungera effektivt och att de ofta används för att utbyta kunskap. LÄS MER

 4. 4. Psykologisk säkerhet i scrum-team : en fallstudie om kulturella skillnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Caiman; [2017]
  Nyckelord :Agile software development; Scrum; Self-organized teams; Psychological safety; Agil mjukvaruutveckling; Scrum; Självorganiserande team; Psykologisk säkerhet;

  Sammanfattning : Syfte - Att skapa en djupare förståelse för hur kulturskillnader påverkar arbetet med scrum, med specifikt fokus på psykologisk säkerhet. Metod – En kvalitativ fallstudie med induktiv ansats har gjorts där semistrukturerade intervjuer tillsammans med observationer har använts för att samla in data. LÄS MER

 5. 5. Globala virtuella team : Kommunikationens betydelse för tillit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Lindgren; Marie Levin; [2016]
  Nyckelord :Globala virtuella team; GVT; kommunikation; tillit; virtuell kommunikation; fysiska möten;

  Sammanfattning : I och med den pågående globaliseringen ökar trycket på företag och organisationer attminska sina kostnader och nyttja sina kompetenser mer effektivt. Ett sätt att göra detta äratt använda sig av ett globalt virtuellt team. LÄS MER