Sökning: "Gloria Roych"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gloria Roych.

  1. 1. Livskvalitet hos tonåringar med medfödd hjärtsjukdom

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Malin Andreasson; Gloria Roych; [2020-08-06]
    Nyckelord :Livskvalitet; tonåringar; medfött hjärtfel; medfödd hjärtsjukdom; hälsa;

    Sammanfattning : Bakgrund: i takt med att behandlingar för medfödd hjärtsjukdom har förbättrats har fråganom livskvalitet aktualiserats och tonåren är en viktig period att studera. Begreppet livskvalitethänger ihop med hälsobegreppet då hälsa är en resurs för att uppnå god livskvalitet. LÄS MER