Sökning: "Gnosjöregionen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Gnosjöregionen.

 1. 1. The Management of CSR within the plastic industry : A study of plastic producing companies within the Gnosjö region in Sweden

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sara Avramidou; Maria Tellstedt; [2020]
  Nyckelord :Sustainable production; Corporate Social Responsibility; Plastic industry; and Plastic waste management;

  Sammanfattning : Background: The matter of Corporate Social Responsibility (CSR) has more and more become a topic of interest today. As the concept has gained attention, the emphasis on its different concepts has shifted from the focus lying on the social responsibilities, to being more about the environmental responsibilities and impact of companies. LÄS MER

 2. 2. Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Svensson; Malin Sjölin; [2019-06-20]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Riskhantering; Risk Management; ESG; Affärsetik; Gnosjöregionen; Hållbarhet; Hållbarhetsfokuserad Riskhantering; TRM; Sustainability and Risk Management; Sustainability and Enterprise Risk Management;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. LÄS MER

 3. 3. Första linjens chefers arbetssituation i Gnosjöregionen : En studie baserad på Karaseks och Theorells Krav-kontroll- och stödmodell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linn Carlsson; Maria Ahmad Almqvist; [2019]
  Nyckelord :Krav-Kontroll-Stödmodellen 1990 ; arbetssituation; första linjens chef; Gnosjöandan; Gnosjöregionen.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Vårt syfte är att beskriva första linjens chefers upplevelse av sin arbetssituation i Gnosjöregionen med stöd av Karaseks och Theorells Krav-kontroll- och stödmodell (1990). Metod: Studien baseras på en deduktiv ansats, det vill säga tidigare teorier har legat till grund för arbetet. LÄS MER

 4. 4. Lika barn leka bäst : En kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Stigsson; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Styrelsesammansättning; Heterogenitet; Homogenitet; Gnosjöregionen;

  Sammanfattning : EXAMENSARBETE CIVILEKONOMPROGRAMMET  Författare; Simon Gunnarsson & Frida Stigsson Handledare; Anna Stafsudd  Examinator; Karin Jonnergård   Titel; Lika barn leka bäst- en kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen.    Bakgrund och problem; Det finns utförlig forskning kring styrelser, familjeföretag och styrelsens sammansättning. LÄS MER

 5. 5. Exploring drivers of chemical risk management in Sweden : A Q-methodological study of the engineering industry in the Gnosjö region

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :chemicals; drivers; engineering industry; Q-methodology; REACH; risk management; drivkrafter; kemikalier; Q-metodologi; REACH; riskhantering; verkstadsindustri;

  Sammanfattning : Uncertainty about how chemicals affect human health and the environment, and shortcomings in current chemicals legislation, make it necessary to motivate chemical users to work actively with risk management in order to achieve a high level of protection. In this study, the drivers of chemical risk management have been investigated in order to find out how a pro-active work could be promoted. LÄS MER