Sökning: "God ekonomisk hushållning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden God ekonomisk hushållning.

 1. 1. God ekonomisk hushållning i Sveriges regioner. En kvalitativ studie om begreppets tolkning och tillämpning samt vilka faktorer som påverkar hur det används

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nellie Broström; Hilda Sernekvist; [2023-02-21]
  Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Kommunal redovisning; Svenska regioner; Agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige består av 20 regioner som själva ansvarar för att arbeta för ett ändamålsenligt samhälle. Till skillnad mot privata företag är regioner ingen vinstdrivande verksamhet utan ska förvalta skattemedel och generera tjänster till invånarna. LÄS MER

 2. 2. Faktorer med påverkan på god ekonomisk hushållning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Aleksander Koskel; [2023-01-26]
  Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Finansiell hållbarhet; Kommunala resultat;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka möjliga faktorer som tänks påverka god ekonomisk hushållning i kommuner med fokus på ekonomiska resultat. Med hjälp av offentlig data syftar studien till att undersöka eventuella faktorers påverkan på det ekonomiska resultatet inom kommuner, framförallt demografiska faktorer har undersökts. LÄS MER

 3. 3. Hur redovisas utmaningen med god ekonomisk hushållning i kommunernas årsredovisning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jessica Bäck Silfors; Malin Krantz; [2020]
  Nyckelord :good financial management; municipality; annual reports; accounting in practice; accountability; god ekonomisk hushållning; kommun; årsredovisning; redovisning i praktiken; accountability;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Kommunallagen (SFS 2017:725) ska kommunernas verksamhet bedrivas med god ekonomisk hushållning. Målet med kommunernas verksamhet är inte att uppnå finansiella resultat utan att genomföra de uppgifter kommunen måste enligt lagar och egna policyer med en ansvarsfull ekonomihantering (Prop. 1990/91:117). LÄS MER

 4. 4. Mål för god ekonomisk hushållning – en studie om kommuners uppfyllelse av finansiella mål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sandra Garis; [2018-08-24]
  Nyckelord :god ekonomisk hushållning; institutionellt tryck; målstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för om och varför kommuner inte lyckas uppfylla sina finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Syftet är också att försöka förstå hur kommunerna har reagerat på det institutionella trycke som lagstiftningen om god ekonomisk hushållning innebär. LÄS MER

 5. 5. Hållbart byggande : för både kund och entreprenör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Mårtensson; Linda Sandin; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; energi; energieffektivitet; ventilationssystem; LCC; klimatpåverkan; lönsamhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling handlar om hur ekonomisk, social och ekologisk utveckling behöver samspela för att föra vidare vår planet i gott skick till kommande generationer. Regeringen ger direktiv om att samhällsplaneringen skall ske så att en god livsmiljö och en långsiktig hushållning med energi och resurser främjas samt underlätta för byggande och ekonomisk utveckling. LÄS MER