Sökning: "Godby tätort"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Godby tätort.

  1. 1. Förutsättningar för cykeltrafik i tätort : fallstudie av Godby i Finströms kommun

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Hanna Lindblom; [2017]
    Nyckelord :cykeltrafik; tillgänglighet; närhet; framkomlighet; drift och underhåll; attraktivitet; Godby tätort; Finströms kommun;

    Sammanfattning : Idag sker urbaniseringen i Norden, i Europa, i världen, ja överallt, i ett snabbare tempo än vad vi tidigare sett. I takt med urbaniseringen sker förtätningar av stadens och tätorternas rum. Konkurrensen om markytor som tomter, infrastruktur och natur blir allt större. Infrastrukturen får konkurrera med till exempel bebyggelse och elnät. LÄS MER