Sökning: "Godmanskap"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Godmanskap.

 1. 1. Framtidsfullmakten – ett tryggare alternativ till de hjälpåtgärder i form av god man eller förvaltare som samhället erbjuder?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tolge; [2021-02-04]
  Nyckelord :Framtidsfullmakt; Fullmaktsgivare; Fullmaktshavare; Förvaltare; Förvaltarskap; Godmanskap; God man; Granskare; Länsstyrelsen; Riksrevisionen; Ställföreträdare; Ställföreträdarskap; Överförmyndare;

  Sammanfattning : Massmedierna har de senaste åren inte lyckats att förmedla en särskilt nyanserad bild av varken det offentliga systemet med gode män och förvaltare eller det privata alternativet framtidsfullmakten. Även om det finns brister inom det offentligrättsliga systemet så är problemen inte lika stora och utbredda i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Framtidsfullmakter - En jämförande utredning mot godmanskap och rättssäkerheten ur fullmaktsgivarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jens Cronholm; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; Framtidsfullmakt; Godmanskap; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska förmyndarskapsrätten står inför en stor utmaning de närmast kommande åren. Den svenska demografiska utvecklingen innebär en ökad grupp äldre, vilket medför ett ökat behov av ställföreträdarskap. LÄS MER

 3. 3. Framtidsfullmakter : En ny form av ställföreträdarskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Rundberg; Karl Forsell; [2017]
  Nyckelord :Fullmakter; Framtidsfullmakter; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Lagstiftning om framtidsfullmakter har diskuterats länge i Sverige. År 2002 fick en särskild utredare i uppdrag att utvärdera 1995 års förmyndarskapsreform. I uppdraget ingick att granska om fullmakter, för en framtida situation, är ett bra alternativ till ställföreträdarskap. LÄS MER

 4. 4. Sörja för person - ett svårtolkat begrepp : En intervjustudie med gode män för huvudmän som har insatser enligt LSS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jessica Nyman; Emma Rondina Bisi; [2016]
  Nyckelord :Curatorship; ensure the person; LSS; autonomy; empowerment; Godmanskap; sörja för person; LSS; handlingsutrymme; empowerment;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur gode män för huvudmän med insatser enligt LSS tolkar sitt uppdrag sörja för person och ser på möjligheterna att utföra det. Vi utgick från följande frågeställningar: Hur definierar de intervjuade gode männen sitt uppdrag sörja för person? Hur beskriver de intervjuade gode männen det handlingsutrymme de upplever sig ha i uppdraget? Vilka utmaningar upplever de intervjuade gode männen i sitt uppdrag? Studien baseras på kvalitativa intervjuer som utgått från en halvstrukturerad, temaindelad intervjuguide. LÄS MER

 5. 5. God man för ensamkommande barn – ett ställföreträdarskap som fyller en god funktion?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Boeryd; [2016]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; god man; ensamkommande barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syfte är att undersöka i vad mån svensk rätt tillgodoser asylsökande ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare under asylprocessen och vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd. Uppsatsen tillämpar rättsdogmatisk metod. LÄS MER