Sökning: "Goffman samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Goffman samspel.

 1. 1. Att vara blyg i en värld som premierar social utåtriktning : En kvalitativ intervjustudie om unga vuxnas upplevelse och hantering av blyghet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nora Zerzour; Ellica Tengnér; [2019]
  Nyckelord :Blyghet; unga vuxna; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Blyghet har sedan länge ansetts vara ett statiskt personlighetsdrag som bör botas. I och med den senare socialpsykologiska forskningen inom området har en alltmer mångfacetterad bild etablerats som betonar de interaktionella processerna bakom fenomenet. LÄS MER

 2. 2. Understanding Misunderstandings: International Students’ Intercultural Communication in Lund University Culture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Silja Wendt; [2017]
  Nyckelord :Qualitative Analysis; Cultural Integration; Intercultural Communication; International Students; Cross-Cultural Competence; Lewis-Model; Interkulturell kommunikation; Internationella studenter; Kulturell integration; Kvalitativ analys; Kors-kulturell kompetens; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : 本文采用定性研究的方法,从文化分析的角度去探讨一个瑞典大学的国际学生的文化融合,尤其是从行为交流进行研究。 在日常的社会交流中产生的误解,可能会对留学生的个人经历造成负面的影响。这些负面的影响引起的挫败感可能影响学生的身心健康。 跨文化交流比较难捕捉,在文化融合上潜在的行为规则更是稀少。 以隆德大学和它的环境为例,本研究挖掘出跨文化交流中的一些意想不到的误解。 本研究采用半结构化的采访,自传式民族志以及观察的方法,把国际学生的视角突出。下列的研究为题作为主线贯穿整篇文章:隆德大学的国际学生在行为交流上遇到什么困难?这些问题在文化的层面上怎么理解?怎么促进文化融合? 实证材料贯穿于本研究中,此外还应用了社会交流理论如尔文·戈夫曼的人际互动理论和爱德华·霍尔对跨文化交际的研究,将行为交流联系在文化环境中。 对更多文化认同的需求,本文讨论了实际的操作以促进外来文化行为的跨文化交流。结果显示运用Lewis模式和我们长期的自身经验可以创造出跨文化交际能力,以此促进国际学生的文化融合的步伐。这也表明一所大学可以采取积极的行动应对这篇研究中所反映的问题。.. LÄS MER

 3. 3. Lärplattan spelar roll för elever i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jimmy Talén; Benny Jensen; [2015]
  Nyckelord :Students with special needs; technology utilites; student with disabilities; social interaction; communication; students with disorder; inclusion; internet and inclusive education; digitala redskap; digitala lärverktyg; social interaktion; kommunikation; samspel; lärande och inkludering; stimulated recall; Fallstudie; observation; intervju; samtal; dramaturgiska perspektiv; performance; framträdande; interaktion; främre och bakre regioner; rollgestaltningar; elevperspektiv; mediering; artefakter; appropriering; Sociokulturella perspektiv; Goffman; Lärpatta; Kvalitativ studie; metodologisk triangulering; fältanteckningar; pupils in special school; The tablet; grundsärskolan; hjälpmedel; motivation; lärverktyg; mobila applikationer; digitala mötet; mötet; lärande; lustfyllt;

  Sammanfattning : Abstract Problemområde Flertalet elever med diagnos utvecklingsstörning som är mottagna i grundsärskolan är i behov av stöd i lärande och kommunikationen med andra människor. Hjälpmedlen kan vara av olika slag bland annat i form av en lärplatta. LÄS MER

 4. 4. Djurets positiva emotionell påverkan på individen : i vårdmiljöer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Markusson; Victoria Persson; [2015]
  Nyckelord :Animal in care; Emotional effects; Interaction with animals; Grounded theory; Emotional labor; Dramaturgy; Djur i vården; Positiv emotionell påverkan; Vårddjurssamspel; Grundad teori; Emotionellt arbete; Dramaturgi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de anställdas upplevelser av vårddjurssamspel. Utifrån ett grundat teoretiskt perspektiv har vi utgått ifrån insamlade data och låtit informanternas talan föra arbetet framåt. Vi har dels studerat äldreboenden där personalen får ta med sina djur och där det även bor djur. LÄS MER

 5. 5. Djurets positiva emotionella påverkan på individen : i vårdmiljöer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Markusson; Victoria Persson; [2015]
  Nyckelord :djur i vården; positiv emotionell påverkan; vårddjurssamspel; grundad teori; emotionellt arbete; dramaturgi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de anställdas upplevelser av vårddjurssamspel. Utifrån ett grundat teoretiskt perspektiv har vi utgått ifrån insamlade data och låtit informanternas talan föra arbetet framåt. Vi har dels studerat äldreboenden där personalen får ta med sina djur och där det även bor djur. LÄS MER