Sökning: "Gohar Stepanyan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gohar Stepanyan.

  1. 1. Manliga och kvinnliga vårdnadshavares kommunikation med sitt barn : Undersökning av talspråksmiljön hos barn i åldrarna 12–30 månader med LENA™

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

    Författare :Julia Andersson; Gohar Stepanyan; Hanna Åkerström; [2020]
    Nyckelord :Language ENvironment Analysis LENA ; språkutveckling; turtagningar; validering; taligenkänning; könsskillnader; genus;

    Sammanfattning : The language ability starts to develop before birth and the language and speech environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers talk more with toddlers compared with male caregivers. LÄS MER