Sökning: "Goods reception"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Goods reception.

 1. 1. Möjligheten till kortare lossningstider genom processkartläggning och tidsstudier av aktiviteter på godsmottagningen vid ett centrallager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Thomas Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Godsmottagning; Containerlossning; Tidsstudier;

  Sammanfattning : Företaget i denna studie bedriver en lagerverksamhet åt ett detaljhandelsföretag och är i dagsläget i enexpansionsfas då detaljhandelsföretaget öppnar upp nya butiker. Företaget planerar för ett nytt lager iframtiden men fram tills att ett nytt lager står klart ställer det tillfälligt högre krav på de nuvarandefem lager företaget förfogar över. LÄS MER

 2. 2. FOKUS PÅ EFFEKTIVISERING I MATERIALFLÖDET FRÅN GODSMOTTAGNING TILL PLOCKPLATS : Störningar och slöserier i en distributionsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jheffer-Kien Falk; Rafael Hansson; [2020]
  Nyckelord :lean; ledtid; störningar; slöserier; effektivisering; materialflöde; utnyttjandegrad; lager; godsmottagning; plockplats; buffert;

  Sammanfattning : Automotive industries are constantly working to streamline their warehousing operations, as disruptions and wastes can have negative effects on parameters such as lead time, warehouse space and utility of warehouse resources. Performance and efficiency in material flow have therefor had a negative impact on the total cost of products handled in the warehouse area. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 4. 4. Effektivare materialflöden med människan i centrum : En fallstudie inom BillerudKorsnäs godsmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Taulant Jonuzi; Josefin Sager; [2019]
  Nyckelord :Material flow; Digitalization; EDI; Human aspects; Materialflöde; Digitalisering; EDI; Mänskliga aspekter;

  Sammanfattning : With the development of society, organizations are increasingly working to streamline their businesses to maintain and strengthen their position on the market. This can be carried out in several different ways, since businesses are individual and require special needs to develop longterm sustainability. LÄS MER

 5. 5. Säkrare lyft i materialförsörjningen på ABB Robotics : Tillämpning av NIOSH reviderade lyftekvation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Engström; [2019]
  Nyckelord :Manuella lyft; ergonomi; NIOSH reviderade lyftekvation; materialhanteringssystem; lyfthjälpmedel;

  Sammanfattning : A modernization of the ABB Robotics production system has led to a large part of the manual handling being moved upstream in the logistics chain towards the logistics department. This study aims to identify and make recommendations to address the risks associated with manual lifting in the logistics department. LÄS MER