Sökning: "Goodwill impairment"

Visar resultat 16 - 20 av 137 uppsatser innehållade orden Goodwill impairment.

 1. 16. Antaganden vid värdering av goodwill

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Auvinen; Cornelia Norrbin; [2016]
  Nyckelord :goodwill; impairment; IFRS; assumptions; Institutional theory; goodwill; nedskrivning; IFRS; antaganden; Institutionell teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Faktorer som påverkar goodwillnedskrivningen i svenska börsnoterade bolag : En kvantitativ studie inom IT- och telekombranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viktorija Afram; Stefan Srdic; [2016]
  Nyckelord :goodwill; impairment of goodwill; positive accounting theory; agency theory; earnings management; big bath; Goodwill; nedskrivning av goodwill; positiv redovisningsteori; agentteori; earnings management; Big bath;

  Sammanfattning : För att uppnå harmonisering och skapa en överenstämmelse av redovisningsstandarder i de europeiska länderna beslutade Europaparlamentet år 2002 att tillämpa IASB standarder. IFRS blev ett obligatoriskt regelverk för börsnoterade företag inom EU från och med januari 2005. LÄS MER

 3. 18. Market reaction to goodwill impairment losses - A study examining the immediate and long-term stock price reactions surrounding and following the announcements of goodwill impairment losses

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Mattias Lundkvist; Anton Wahlberg; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; IFRS; IAS36; Calendar-Time Portfolio;

  Sammanfattning : Since 2005 goodwill does not disappear from the balance sheet as time passes since it's no longer amortized; instead IFRS require annual impairment tests of goodwill. This paper examines the empirical relation between stock price reactions and reported goodwill impairment losses since the introduction of the new regulatory framework. LÄS MER

 4. 19. Företags potentiella manipulation av tillväxttakt i goodwillnedskrivningstestet : En kvantitativ studie av svenska och finska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Brusk; Madelene Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; goodwill impairment test; growth rate; manipulation; IAS 36.; Goodwill; goodwillnedskrivning; goodwillnedskrivningstest; tillväxttakt; manipulation; IAS 36;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I och med den nya standarden IAS 36 ska företagen göra uppskattningar angående den långsiktiga tillväxttakten i goodwillnedskrivningstestet. Detta innebär en möjlighet att manipulera tillväxttakten för att på så vis undvika eller framkalla nedskrivning av goodwill. LÄS MER

 5. 20. Den goda viljan och framtida lönsamhet : En studie om nedskrivning av goodwill är en ledande indikator på framtida minskad lönsamhet i svenska och finska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Schröder; Sven Tysklind; [2016]
  Nyckelord :goodwill; profitability; indicator; oversight; goodwill; lönsamhet; indikator; tillsyn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Goodwill är en omdebatterad immateriell tillgångspost. En nedskrivning ska enligt redovisningsstandarden IAS 36 baseras på bolagens framtida ekonomiska utveckling. Därmed kan en nedskrivning vara en indikation på hur bolagets ekonomiska framtid kommer att gestalta sig. LÄS MER