Sökning: "Goodwill impairment"

Visar resultat 46 - 50 av 156 uppsatser innehållade orden Goodwill impairment.

 1. 46. Goodwill och dess påverkan på företagets lönsamhet : En jämförelse mellan byggnations- och telekommunikationsbranschen efter införandet av IFRS 3.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Axelsson; Sarah Fri; Hanna Myrin; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; Intangible assets; IFRS; Profitability; Acquisition and Impairment; Goodwill; Immateriella tillgångar; IFRS; Lönsamhet; Förvärv; Nedskrivning;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken är den procentuella förändringen av goodwill och lönsamhet sedan införandet av IFRS 3 i de båda branscherna? Finns det ett samband mellan andelen goodwill och lönsamhet i de båda branscherna? Ökar eller minskar lönsamheten av goodwillnedskrivningar? Syfte: Syftet med vår studie är att med hjälp av analyser undersöka sambanden mellan goodwill och företagens lönsamhet samt få en ökad insikt i hur goodwillen och dess nedskrivning hanteras i de valda branscherna. Detta anser vi intressant då IFRS 3 har i syfte att ge internationella riktlinjer hur goodwillen ska redovisas, men på grund av subjektiva bedömningar uppstår skillnader som påverkar företagens lönsamhet. LÄS MER

 2. 47. Vilka faktorer påverkar företagsledningen i sin bedömning vid nedskrivning av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Lansgard; Ning Ulfenborg Zheng; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; impairment of goodwill; changed CEO; earnings management; big bath; income smoothing; positive accounting theory; agency theory.; Goodwill; nedskrivning av goodwill; VD-byte; inkomstutjämning; positiv redovisningsteori; agentteori.;

  Sammanfattning : För att uppnå större harmonisering mellan länder och förenkla jämförelser mellan företag har ett antal internationella standarder för finansiell rapportering upprättats. Den senaste IFRS- standarden, IFRS 3, gavs ut år 2004 och infördes i Europa år 2005, vilket innebar att börsnoterade företag bland annat i Sverige skulle följa standarden när de upprättar sin koncernredovisning. LÄS MER

 3. 48. Goodwillnedskrivningar före och efter finanskrisen : en jämförande studie mellan industribranschen och IT- och telekombranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Milica Balorda; Cecilia Lee; [2016]
  Nyckelord :IFRS; Goodwill; Impairment testing; Financial crisis; Discount rates; Cash generating units; IFRS; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Finanskrisen; Diskonteringsräntor; Kassagenererande enheter;

  Sammanfattning : I och med införandet av IFRS år 2005 måste noterade koncernföretag numera årligen nedskrivningspröva goodwill istället för att göra avskrivningar, vilket tidigare varit tillåtet. De antaganden som ligger till grund för nedskrivningsprövningen baseras på företagsledningars uppskattningar av framtiden, vilket kan leda till subjektiva bedömningar. LÄS MER

 4. 49. The Value Relevance of Goodwill Impairment and the Impact of Financial Leverage: Evidence from Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Jarkvist; Anton Svanå; [2015-07-06]
  Nyckelord :Value relevance; IFRS; Impairment; Goodwill; Financial leverage.;

  Sammanfattning : The aim of this study is first to examine the value relevance of goodwill impairment losses, and second, to examine the impact of financial leverage on value relevance. Value relevance is defined as the statistical association between the market reaction of earnings announcement and the reported goodwill impairment loss. LÄS MER

 5. 50. Identifiable Intangible Assets in Business Combinations -A Quantitative Study of US Companies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna hedin; Hilda Havert; [2015-03-10]
  Nyckelord :FASB; SFAS 142; SFAS 141; US GAAP; purchase price allocation; goodwill; intangible assets; identification of intangible assets; business combinations; incentives in accounting choices; acquirer firm characteristics.;

  Sammanfattning : This thesis is a quantitative study of how U.S. companies allocate purchase prices paid in acquisitions to identified intangible assets in relation to goodwill. It seeks to identify how the percentage of identified intangible assets in business combinations varies with acquirer firm characteristics. LÄS MER