Sökning: "Google Scholar"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden Google Scholar.

 1. 1. "Vet du varför du är här idag?" - En litteraturöversikt över sjuksköterskans strategier för att främja barns delaktighet i sjukhusvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shuang Premberg; Idun Åhlin; [2021-06-28]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; sjuksköterska; strategi; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots det allmänt och offentligt erkännandet av barns rättigheter till delaktighet isjukvården, finns det fortfarande kunskapsbrist och forskningsluckor som relaterar till barnsdelaktighet i hälso- och sjukvården. Det saknas dokumenterad strategier som sjuksköterskorkan använda för att främja barns delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Riegertzon; [2021]
  Nyckelord :silverräv; Vulpes fulvus Desm; domesticering; beteende; nutrition; fenotyp; miljö; människans påverkan; Vulpes vulpes;

  Sammanfattning : Dmitry Belyayev was a geneticist who wanted to know why domesticated animals showed common traits in behaviour and appearance. Belyayev believed that these traits appeared when the animals were selected for tamability alone. LÄS MER

 3. 3. Högstadie- och gymnasieelevers missuppfattningar av sannolikhetsbegreppet : En kartläggning av missuppfattningar och sätt att undervisa sannolikhetslära för att utveckla elevers förmåga att tillämpa begreppet sannolikhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Majd Kourie; [2021]
  Nyckelord :Matematisk; sannolikhet; missuppfattningar; visuella hjälpmedel; högstadieelever; gymnasielever;

  Sammanfattning : Den här studien är en systematisk litteraturstudie som syftar till att besvara studiens frågeställningar: Vilka missuppfattningar av begreppet sannolikhet hos högstadie och gymnasieelever har observerats i forskningslitteraturen? Samt vilka utformningar av undervisningen i sannolikhetslära med fokus på begreppet sannolikhet är enligt forskningslitteraturen gynnsamma för att utveckla högstadie- och gymnasieelevers förmåga att tillämpa begreppet sannolikhet? Genom databassökning samt manuell sökning via sökmotorerna UniSearch och Google Scholar valdes 8 artiklar ut. Efter läsning och sammanfattning av artiklarna kunde dessa kategoriseras i teman. LÄS MER

 4. 4. Konkret material imatematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Elin Allerstål; Cecilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konkret material; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur konkret material gynnar eleversmatematikinlärning i de tidigare åren i grundskolan. Frågeställningen är följande:-Om och på vilket sätt kan konkret material främja elevers matematikinlärning?Genom ett systematiskt söksätt i olika databaser har vi funnit relevanta vetenskapliga artiklarsom besvarar arbetets frågeställning och resultatet grundar sig på. LÄS MER

 5. 5. Skrivundervisning i grundskolans tidigare år F–3 : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Aiah Aleid; [2021]
  Nyckelord :Writing; writing lessons; teaching methods; linguistic awareness and scaffolding.; Skrivandet; skrivundervisning; undervisningsmetoder; språklig medvetenhet och stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av nationell och internationell tidigare forskning kartlägga lärares undervisning i skrivandet i grundskolans tidigare år F–3. Studien är en systematisk litteraturstudie och tar sin utgångspunkt i de centrala begreppen: skrivande, undervisningsmetoder, språklig medvetenhet och stöttning. LÄS MER