Sökning: "Gordana Fimiani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gordana Fimiani.

  1. 1. Hur ser delaktigheten ut inom LSS?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Gordana Fimiani; [2019]
    Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; autism; delaktighet; inflytande; självbestämmande; arbetssätt och metoder; kommunikation; särskilt boende; gruppboende; särskild service;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur delaktigheten ser ut på särskilda boenden vilka regleras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningen omfattar personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar som är i störst behov av samhällets stödinsatser för att kunna erhålla en god livskvalitet. LÄS MER