Sökning: "Gränser mellan roller"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Gränser mellan roller.

 1. 1. ”I heard that’s the thing here…” : En doxisk topikanalys av samtalet mellan sydkoreanska Lee Young Ji och danska Christopher på YouTube-showen My Alcohol Diary.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Tova Söderlund; [2024]
  Nyckelord :My Alcohol Diary; Nothing Much Prepared; South Korea; South korean popular culture; rhetorical way-making; 이영지; 한류; 차린건 쥐뿔도 없지만; retorik; doxa; topiker; etos; persona; representation; självrepresentation; YouTube; sociala medier plattformar; hallyu; sydkoreansk populärkultur; Sydkorea; Danmark; Lee Young Ji; Christopher; My Alcohol Diary; maktdynamiker;

  Sammanfattning : Sydkoreansk populärkultur konsumeras i dag i hela världen. Globaliseringen har lett till att internationella fans av sydkoreansk populärkultur blir fler och att internationella stjärnor får fler möjligheter att visa upp sig i Sydkorea. LÄS MER

 2. 2. Är den fria leken någonsin fri? : En intervjustudie om förskollärares roller i fri lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Natali Källman; Jacqueline Svensson; [2024]
  Nyckelord :Play; preschool teachers involvement; free play; preschool teachers approach; Lek; förskollärares roll; fri lek; förskollärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad för uppfattningar förskollärare har om sin närvaro i den fria leken i förskolan. Leken är en viktig beståndsdel i barnens livi förhållande till deras lärande. LÄS MER

 3. 3. En allvarlig folksjukdom – representationer av depression i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Ahlbertz; Cornelia Forsberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka representationer av depression som har företräde i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom, vilka subjektspositioner som blir möjliga för deprimerade patienter, samt hur förståelsen upprätthålls och utmanas av vårdpersonal. Uppsatsen var en kvalitativ studie i två delar. LÄS MER

 4. 4. Strukturella förändringar kring arbetslivets gränser : En kvalitativ fallstudie om hur förändringar i arbetslivets rutiner, regler och roller kan förstås ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonna Sjöberg; Sofia Olander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datum: 2021-05-30 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpI nstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Sofia Olander (97/04/06), Jonna Sjöberg (98/08/11) Titel: Strukturella förändringar kring arbetslivets gränser - En kvalitativ fallstudie om hur förändringar i arbetslivets rutiner, regler och roller kan förstås ur ett medarbetarperspektiv Handledare: Magnus LinderströmNyckelord: Strukturella förändringar, rutiner, ansvar, självständighet, krav och förväntningar Forskningsfrågor: Hur upplever medarbetare struktureringen av roller och rutiner i arbetslivets transformation? Syfte: Syftet med studien är att genom en fallstudie skapa djupare förståelse för hur arbetslivets strukturella förändringar kan förstås och analyseras ur ett medarbetarperspektiv Metod: Kvalitativ fallstudiemetodik, explorativ forskningsansats, semistrukturerade intervjuer, tematisk analys, narrativ framställning. Slutsats: Arbetslivets rutiner, regler och normer är idag mer anpassningsbara för föränderliga strukturer. LÄS MER

 5. 5. Betydelse av pedagogiska utredningar i praktiken : -fallstudie på en grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Therese Mahrberg; Rebecca Haraldson; [2022]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; dokumentation; elever i behov av särskilt stöd; organisation; pedagogisk utredning; samarbete.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Haraldson, Rebecca & Mahrberg, Therése (2022). Betydelse av pedagogiska utredningar i praktiken- en fallstudie på en grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER