Sökning: "Grödor vattenbehov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Grödor vattenbehov.

  1. 1. Variability and change in Koga reservoir volume, Blue Nile, Ethiopia : Variabilitet och förändring i Kogadammens vattenvolym, Blå Nilen, Etiopien

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

    Författare :Benjamin Reynolds; [2012]
    Nyckelord :Koga Dam; Irrigation; Reservoir; Ethiopia; Sedimentation; Crop Water Requirements; Monthly Water Balance; Kogadammen; Bevattning; Reservoar; Etiopien; Sedimentation; Livsmedelssäkerhet; Grödor vattenbehov; Månatligvattenbalans;

    Sammanfattning : Ethiopia has long since been an area strongly affected by drought. Although there is a relativelylarge amount of fresh water present in the country, variability in rainfall and lack ofinfrastructure lead to the result that most of the population is undersupplied with water. LÄS MER