Sökning: "Grön skatteväxlning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Grön skatteväxlning.

  1. 1. Svenska resenärers inställning till styrmedel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Hedbäck; Mikaela Ödman; [2020-02-20]
    Nyckelord :Hållbart resande; Flygresor; Konsumentbeteende; SHIFT-modellen; Styrmedel; Rättvisa; Acceptans; Grön skatteväxlning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER