Sökning: "Gröna byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Gröna byggnader.

 1. 1. Hur har fastighetsbolag lyckats anpassa sina investeringar imiljöcertifieringar på en marknad i rörelse : En undersökning av strategier och trender på den kommersiella fastighetsmarknaden med avseende på miljöcertifieringar och dess förändring över tid

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2020]
  Nyckelord :Enviromental certification; investment-strategy; green building; commercial Real Estate; Miljöcertifieringar; investeringsstrategier; gröna byggnader; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har det skett en stor utveckling av strategier och trender gällandemiljöcertifieringar av kommersiella fastigheter. Efter att SGBC (Swedish Green Building Council)etablerades 2009 har företag valt att anpassa sin verksamhet, strategier och miljöpolicy därefter. LÄS MER

 2. 2. Svenska fastighetsbolags arbete med miljöcertifiering av byggnader : En kvalitativ studie om lönsamhet, kunskap och bedömningar om likheter och skillnader utifrån fastighetsföretagens omfattning och struktur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sebastian Fritz; Boris Jovasevic; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; GreenBuilding; SGBC; Miljöcertifikat;

  Sammanfattning : Abstract - Swedish real estate companies’ work with environmental certification of buildings The real estate industry is a major part of environmental degradation throughout the world. It is especially important for real estate companies to work towards minimizing GHG-emissions through more strict construction standards, laws and newly developed cutting-edge technology. LÄS MER

 3. 3. CHALLENGES WHEN EXECUTING GREEN BUILDING PROJECTS IN SWEDEN : An interview study on project managers’ perceptions

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Tove Becker; Emma Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; Green buildings; BREEAM; LEED; Project management; Challenges; Hållbar utveckling; Gröna byggnader; BREEAM; LEED; Projektledning; Utmaningar;

  Sammanfattning : A sustainable development is required within the construction sector, in order to cope with an increasing population in a built environment that already suffers from high energy consumption. Green building certification systems, such as BREEAM and LEED, function as tools to support sustainability of buildings in the design, production, maintenance and operation. LÄS MER

 4. 4. Investeringar i gröna byggnader: Risker och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elias Persson; Edward Moding; Filip Olausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att forska om incitament för och emot investeringar i gröna byggnader samt hur hållbarhetsstrategier är uppbyggda i fastighetsbolag. Dessa frågor granskades utifrån ett fastighetsägarperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Byggnadsutformning för ett framtida varmare klimat : Klimatscenariers påverkan på energianvändning och termisk komfort i ett flerbostadshus och alternativa byggnadsutformningar för att förbättra resultatet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Monfors; Corinne Morell; [2020]
  Nyckelord :Climate scenarios; RCP; RCP4; 5; RCP8; 5; future climate; Warmer climate; Building construction; Building design; Miljöbyggnad; comfort cooling; PPD; operating temperature; thermal climate; thermal comfort; thermal energy storage; solar shading; g-value; energy use; solar gain; daylight factor; IDA ICE; green walls; plant walls; U-value; klimatscenarier; RCP; RCP4.5; RCP8.5; framtidens klimat; varmare klimat; byggnadskonstruktion; byggnadsutformning; Miljöbyggnad; komfortkyla; PPD; operativ temperatur; termiskt klimat; värmelagringsförmåga; solavskärmning; tung stomme; g-värde; energianvändning; solvärmelast; dagsljus; dagsljusfaktor; IDA ICE; värmeeffektbehov; gröna väggar; växtväggar; U-värde; BBR; boverkets byggregler;

  Sammanfattning : När byggnader projekteras används klimatfiler från 1981-2010 för att dimensionera konstruktionen och energisystemet. Detta leder till att byggnader dimensioneras för ett klimat som varit och inte ett framtida klimat. LÄS MER