Sökning: "Gröna byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Gröna byggnader.

 1. 1. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER

 2. 2. Utbyggnad av Gröna Lund : Ett förslag till utformning av Skeppsholmsviken 6

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Ekman; Soulin Molla Omar; [2019]
  Nyckelord :Amusement park; Architecture; Café; Culture; Dock; Gröna Lund; Park; Piling; Restaurant; Sustainability; Arkitektur; Brygga; Café; Gröna Lund; Hållbarhet; Kulturmiljö; Nöjesfält; Pålning; Restaurang; Tivoli;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka och gestalta utbyggnaden av Gröna Lund inom fastigheten Skeppsholmsviken 6 med hänsyn till funktion, upplevelse, kulturhistoriska värden, hållbarhet och allmänhetens intressen. Metod: Intervjuer genomfördes med personer som har varit inblandade i det pågående planarbetet och en enkätundersökning har delats på sociala medier för att ta reda på allmänhetens synpunkter och önskemål kring utbyggnaden. LÄS MER

 3. 3. Hur ser möjligheten ut för att anpassa befintliga tak till gröna tak med våtmark?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Gerard; Maatouk Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Våtmarkstak; Wetland roof; Gröna tak; Green roof; Extensiva tak;

  Sammanfattning : Våtmarkstak är en typ av extensiva gröna tak med våtmarks- eller träskväxter planterade i växtbädden. Syftet med studien är att undersöka om befintliga tak kan anpassas till gröna tak med våtmark samt visa vilka för- och nackdelar grönt tak med våtmark har jämfört med traditionella gröna tak utan våtmark. LÄS MER

 4. 4. Värdeskapande faktorer och hinder i samband med investeringar i miljöcertifierade byggnader

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Throgen Simon; Albin Hallberg; [2019]
  Nyckelord :fastighetsekonomi; företagsekonomi; värdeteori; värdeskapande faktorer; miljöcertifierade byggnader; miljöcertifiering; gröna byggnader; byggnader; fastigheter; hinder; investering;

  Sammanfattning : Sedan början av 2000-talet har hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare i den svenska fastighetsbranschen och under den här perioden uppfördes de första miljöcertifierade byggnaderna. I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om Agenda 2030 som är ett program för hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Beställarnas drivkrafter till hållbart byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Caroline Damm; Amelie Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Gröna sidoanbud; sidoanbud; gröna alternativa anbud; hållbart byggande; grön upphandling; drivkrafter; LCA Green alternative tender; alternative tender; sustainable construction; green procurement; incentives; LCA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att förstå de drivkrafter och hinder som finns för att bygga mer hållbart samt hur entreprenören kan använda drivkrafterna för att inspirera beställare till att välja mer klimatbesparande åtgärder. Genom att skapa en bredare kunskap och förståelse för hur entreprenörer på ett enklare sätt ska kunna implementera fler gröna åtgärder under upphandlingsprocessen till privata beställare avser studien att svara på hur målet om att bygga fler hållbara byggnader ska uppnås. LÄS MER