Sökning: "Grönytefaktor"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Grönytefaktor.

 1. 1. Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar : en studie om utvecklandet av hållbara städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Tuva Wrenfelt; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänst; grönytefaktor; kvalitet; biologisk mångfald; mikroklimatreglering; bullerdämpning; dagvattenhantering; pollinering; rekreation; hälsa;

  Sammanfattning : Målet och syftet med denna studie är att utreda vilken bebyggelse, beroende på ålder, som gynnar ekosystemtjänster bäst samt att utvärdera det nya planeringsverktyget GYF AP 2.0, Grönytefaktor för allmän platsmark, validitet på äldre bostadsområden. I studien appliceras GYF AP 2. LÄS MER

 2. 2. Hållbar bebyggelsestruktur : en undersökning av kriterier för stadens form och grönstruktur med fokus på kvartersnivå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gustav Andreasson; [2020]
  Nyckelord :grönytefaktor; hållbarhet; bebyggelsestruktur; kvarter; miljömål;

  Sammanfattning : Hållbar bebyggelsestruktur: är något svårt att kvantifiera, kvalitetssäkra och följa upp. Detta kandidatarbete konstaterar att begreppet hållbar bebyggelsestruktur behöver kopplas till konkreta metoder som har sin förankring i vetenskaplig basis och är mindre beroende av politiska och ekonomiska förändringar. LÄS MER

 3. 3. Citylab i praktiken : En studie om arbetet med ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Svensson; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald grönytefaktor ekosystemtjänster citylab;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar ekologisk hållbarhet i stadsmiljöer. Flera projekt i Sverige har använt certifieringssystemet, citylab för att uppnå ekologisk hållbarhet. I studien behandlas två projekt, Masthuggskajen och Barkarbystaden tre. Flera likheter och skillnader i arbetet med ekologisk hållbarhet synliggörs. LÄS MER

 4. 4. Grönska som sköld mot klimatförändringar : En framställd grundläggande grönytefaktor-modell för att stärka städers resiliens

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Linnea Bergh; Johanna Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Resilience; Ecosystem services; Biotope area factor; Sustainable urban planning; Resiliens; Ekosystemtjänster; Grönytefaktor; Hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna rapport tar avstamp i forskning om resiliens och ekosystemtjänster. Vidare syftar studien till att framställa en grundläggande grönytefaktor-modell för att främja resiliens genom att undersöka vilka grönytefaktorer som ska finnas med. LÄS MER

 5. 5. Implementering av koldioxidvärdering för grönytor

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Marcus Kennerstedt; Felicia Pereira de Moraes; [2019]
  Nyckelord :Green areas; Carbon dioxide sinks; Valuation model;

  Sammanfattning : IPCC förespråkar i en rapport från 2018 att kolsänkor måste få en tydligare plats i samhället om vi ska lyckas nå klimatmålen. Grönstruktur är en typ av objekt som passivt tar upp koldioxid genom fotosyntes. LÄS MER