Sökning: "Grace Landberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Grace Landberg.

  1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda Senior Alert i omvårdnad av äldre patienter inom hemsjukvård

    Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Grace Landberg; Ricardo Magalhaes; [2021]
    Nyckelord :Patientsäkerhet; Distriktssköterskor; Senior Alert; Äldre patienter; Hemsjukvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Genom användning av Senior Alert kan antalet fall av undernäring, trycksår, fallolyckor, munhälsa och blåsdysfunktion hos äldre personer förebyggas och minskas.  Äldre patienter i hemsjukvården är oftast multisjuka, deras hälsotillstånd kan vara komplexa och förändras drastiskt. LÄS MER