Sökning: "Grades 4-6"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade orden Grades 4-6.

 1. 1. Lärares roll i utforskande samtal : En litteraturstudie om utforskande helklassamtal i matematik i årskurs 4–6

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Kevin Söderqvist; Fanny Landgren; [2022]
  Nyckelord :Lärares roll; utforskande helklassamtal; matematik; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete handlar om kritiska aspekter för matematiska utforskande samtal i helklass kopplade till vad som kännetecknar lärares roll i aktiviteten. Ämnet anses viktigt att undersöka eftersom granskningar i grundskolans årskurs 4–6 visar att matematikundervisningen inte är tillräckligt varierad och att det matematiska samtalet får för lite utrymme i förhållande till tyst enskilt arbete. LÄS MER

 2. 2. ”Kan vi få lära oss något om krigen som pågår idag och inte för 1000 år sedan?” : En kvalitativ intervjustudie om historielärarens roll i det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jona Karam; [2022]
  Nyckelord :Multicultural; intercultural; diversity; culture; history; teaching; grades 4-6; Mångkultur; interkulturell; mångfald; kultur; historia; undervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Skolan är en spegling av samhället där kulturella möten mellan individer alltid har varit en pågående process. Enligt Lgr11 ska historieundervisningen bidra till att eleverna får en ökad förståelse för olika kulturella levnadssätt och sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Mångkulturell barnlitteratur : - Praktisera interkulturell pedagogik för att förverkliga interkulturellt lärande i svenskundervisningen i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Michael Manzano Niegemann; [2022]
  Nyckelord :Multicultural literature; intercultural perspective; interculturality; the intercultural pedagogical perspective; intercultural learning and intercultural competence;

  Sammanfattning : Multicultural literature can sometimes act as a window, a mirror or a sliding glass door that introduces people to different worlds that are real or unreal, familiar, or strange. Through these windows, the reader gets an insight into the lives of others, inviting readers to reflect on their views and environment. LÄS MER

 4. 4. Syften med högläsning i undervisningen : En kvalitativ studie med fem svensklärare i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tina Fares; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; ordförråd; språkutveckling; undervisningsmetod.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vad fem verksamma svensklärare i årskurs 4–6 har för erfarenheter när det gäller högläsning i undervisningen. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer, transkriberat och analyserat dem. LÄS MER

 5. 5. Inkluderande undervisning av högpresterande elever i matematik : En studie om hur lärare inkluderar högpresterande elever i matematik i årskurs 4–6 i det heterogena klassrummet genomdifferentierad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annika Svärd; [2022]
  Nyckelord :differentierad undervisning; heterogena klassrummet; högpresterande elever; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer undersöka hur lärare inkluderar högpresterande elever i matematik i årskurs 4–6 i det heterogena klassrummet genom differentiering. Urvalet av informanter består av fem mellanstadielärare och en speciallärare i matematik. LÄS MER