Sökning: "Graduate students"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Graduate students.

 1. 1. Framtidens idrottshall : En undersökning om idrottshallens utformning inom ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Andersson; Andreas Gavelius; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med studien var dels att belysa hur idrottslärarstudenter upplever dagens idrottshallar/gymnastiksalar, dels undersöka hur de vill utforma de ideala framtidens idrottshallar/gymnastiksalar inom ämnet idrott och hälsa. Det frågor som studien ämnar besvara är de tre som följer: vilka fördelar och nackdelar upplever idrottslärarstudenterna att det finns i dagens fysiska rum inom ämnet idrott och hälsa? Hur vill lärarstudenter i idrott och hälsa att framtidens ideala fysiska rum ska vara utformat inom idrott och hälsa? Hur reflekterar idrottslärarstudenter kring ämnena idrott respektive hälsa i utformningen av framtidens idrottshall?  Metod  Studien har en hermeneutisk ansats som utförts genom kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Early Warning System of Students Failing a Course : A Binary Classification Modelling Approach at Upper Secondary School Level

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Niklas Karlsson; Albin Lundell; [2022]
  Nyckelord :Machine learning; Random Forest; Early Warning System; Drop out; Algorithm; Binary classification model; Upper secondary school; Maskininlärning; Random Forest; Förebyggande Varningssystem; Algoritm; Binär klassificeringsmodell; Gymnasieskola;

  Sammanfattning : Only 70% of the Swedish students graduate from upper secondary school within the given time frame. Earlier research has shown that unfinished degrees disadvantage the individual student, policy makers and society. A first step for preventing dropouts is to indicate students about to fail courses. LÄS MER

 3. 3. Handfängselanvändning vid flyktfara : En studie om tillämpningen av Polislagen 10a§

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Nemo Asplund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a qualitative research study that examines the reasoning concerning the applying of handcuffs from police and students at the police academy. In Sweden there´s an absence of an exact saying in the law that the police are allowed to restrain a person who poses a flight risk with handcuffs. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsbalans och psykisk hälsa hos universitetsstudenter - En litteraturöversikt med utgångspunkt i Life Balance Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Amalia Henriksson; Matilda Mellergård Hagel; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; aktivitetsobalans; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; universitetsstudenter; studieliv; utbildning; Life Balance Model; life balance; life imbalance; occupational balance; mental health; mental illness; graduate students; education.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: People depend on their ability to balance everyday activities in order to sustain mental well-being. Difficulties to combine university studies with the demands of life’s other responsibilities could be a reason for students' lower well-being. LÄS MER

 5. 5. “Duschade och bytte du om?” : Grundskollärares syn på ombyte och dusch över tid

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Mattis Öhrman; Love Baad-Heimer; [2022]
  Nyckelord :Teacher; Curriculum; Shower; Changing; Habitus; Social reproduction; Lärare; Läroplan; Ombyte; Dusch; Läroplansteori; Social reproduktion;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka om och hur lärare från olika generationer som undervisar i idrott och hälsa på grundskolenivå upplever att synen på ombyte och dusch förändrats över tid. De frågeställningar som kommer användas för att uppnå studiens syfte är: - Hur upplever lärare från olika generationer den förändring som skett i synen på ombyte och dusch i samband med idrott och hälsa? - Hur legitimerar lärare i idrott och hälsa från olika generationer ombytet och duschens vara eller icke vara i samband med lektioner i ämnet idrott och hälsa?   Metod Studien har en kvalitativ metodologisk ansats, med semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER