Sökning: "Grahn Bergsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Grahn Bergsten.

  1. 1. Karriärcoaching och dess påverkan på den prestationsbaserade självkänslan.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Madelene Bergsten; Kristina Grahn; [2006]
    Nyckelord :karriärcoaching; prestationsbaserad självkänsla; locus of control; self-efficacy;

    Sammanfattning : Karriärcoaching är en tjänst som ökat kraftigt på den svenska marknaden. Tidigare studier inom området har visat att en stark självkänsla stärker en persons hälsa och underlättar för denne att hantera problem. LÄS MER