Sökning: "Granger-Newbold"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Granger-Newbold.

  1. 1. En flashestimator för den privata konsumtionen i Sverige med hjälpvariablerna HIP och detaljhandeln – En tidsserieanalys med hjälp av statistikprogrammet TRAMO

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Åsa Kalderstam; [2006]
    Nyckelord :detaljhandeln; Flashestimat; hushållens inköpsplaner; HIP; privat konsumtion; nationalräkenskaperna; tidsserieanalys; Granger-Newbold; Diebold-Mariano; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : In this essay we aim at finding an appropriate flash estimator of the quarterly Swedish private consumption (PK). With the aid of the statistics program TRAMO we study if monthly data from the consumer survey (HIP) and retail industry (DH) can be used in a transfer function model (TFM) to forecast PK. LÄS MER