Sökning: "Granskningsmall Forsberg och Wengström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Granskningsmall Forsberg och Wengström.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Selmira Arpadzic; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; hjärtsvikt; personcentrerad vård; upplevelser och patient;

  Sammanfattning : Arpadzic,S Patientens upplevelser av att leva med hjärtsvikt. En litteraturstudie.Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakultetenför hälsa och samhälle, institution för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 2. 2. Parkinsons sjukdom, patienters egna erfarenheter av att leva med sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Nilsson; Natali Bacquin; [2019]
  Nyckelord :Emotioner; Erfarenhet; Förändrad livssituation; Medicinering; Parkinsons sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som leder till en ökad förstöring av de dopaminproducerande nervcellerna. Sjukdomen visar sig med symtom som rörelsehämning, muskelstelhet och skakningar. Det förekommer även kognitiva störningar som till exempel minnessvårigheter och talsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elever med dyslexi : En systematisk litteraturstudie om hinder och möjligheter hos flerspråkiga elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Christel Danielsson; Thara Hallbert; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; flerspråkighet; metalingvistisk medvetenhet; ortografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kunna läsa, skriva och uttrycka sig i olika sammanhang i samhällslivet och privatlivet är förmågor som är väsentliga att utveckla och är ett viktigt uppdrag för skolan. På grund av ökade kunskapskrav i skolans ämnen får flerspråkiga elever med dyslexi svårigheter att uppnå skolans mål. LÄS MER

 4. 4. Den sista utvägen : Unga vuxna med suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Thorén; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; Nursing; Psychiatric care; Suicide attempt; Suicide ideation; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk vård; Självmordsförsök; Självmordstankar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runtom i världen är det cirka 800 000 personer som begår självmord varje år. Årligen i Sverige, är det cirka 1800 personer under 19 år som någon gång har försökt ta sitt liv och en tredjedel av alla unga vuxna har haft självmordstankar. Av dessa unga vuxna lyckas 40-50 stycken ta sitt liv. LÄS MER

 5. 5. PATIENTENS COPINGSTRATEGIER VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kevin Fredriksson; Bernice Hansson; [2018]
  Nyckelord :andfåddhet; att leva med kronisk sjukdom; copingstrategier; dagliga aktiviteter; kronisk obstruktiv lungsjukdom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig och progressiv sjukdom som uppstår på grund av skador på luftvägarna och kännetecknas av andfåddhet, hosta och sputumproduktion. Patienter som lever med KOL upplever trötthet, smärta, ångest, stress, svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, utmaningar med rörlighet och begränsad arbetsförmåga. LÄS MER