Sökning: "Great Powers"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Great Powers.

 1. 1. EU-kommissionens direktivförslag om tillräckliga minimilöner - En analys av förslagets rättsliga grund och möjliga effekt på den svenska arbetsmarknadsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Sandkvist; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science; EU-rätt; Europeiska kommissionen; Direktivförslag; Minimilön; Rättslig grund; 153 FEUF; Direkt påverkan; Arbetsrätt; Svenska arbetsmarknadsmodellen; Kollektivavtal; Lönebildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-kommissionen har, som ett led i arbetet mot ett mer socialt Europa, presenterat ett förslag till direktiv avseende tillräckliga minimilöner tillåtandes en skälig levnadsstandard. Direktivförslaget hänvisar till EU:s befogenheter att införa åtgärder på området för arbetsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Om kriget kommer : En GIS-analys av skyddsrumsbeståndet i Stockholms innerstad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Samuel Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Air raid shelter; civil defense; urban planning; Skyddsrum; civilförsvar; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Det var under 40-talet som Sverige började med det skyddsrumsbyggande som under de kommande 50 åren skulle ske i en rasande takt. Sveriges neutrala inställning till krigsföring hade kommit med många positiva aspekter men det hade även resulterat i att Sveriges försvar sackade efter. LÄS MER

 3. 3. Strategisk konkurrens mellan Kina och USA: : Om Kinas framväxt som en global makt i ljuset av globalisering och amerikansk hegemoni

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mohamad Marie; [2022]
  Nyckelord :China; USA; global power; realism; constructivism;

  Sammanfattning : Throughout history, the world has witnessed the rise and fall of great powers, but they have not been repeated in the same context. Today, the world is witnessing the emergence of Asian powers, which is China in the presence of an environment that is not characteristic of history, which is globalization, with the United States as the hegemony of globalization. LÄS MER

 4. 4. Känslor i krigets närhet : En känslohistorisk tolkning av Astrid Lindgrens dagböcker från andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Järpehult; [2022]
  Nyckelord :micro history; history of emotion; Astrid Lindgren; emotion; emotive; war diaries; World War II; ordinary life; emotional navigation; emotional strategies; 1939-1945; mikrohistoria; känslohistoria; Astrid Lindgren; emotion; emotiv; krigsdagböcker; andra världskriget; vardagsliv; emotionell navigation; emotionella strategier; 1939-1945;

  Sammanfattning : When war broke out in Europe in 1939 a mother of two, the thirty-three-year-old Astrid Lindgren, begun keeping a journal. In this diary she wrote about the events of the war, the decisions of the government of Sweden and her own personal life in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Projecting Power in the Fifth Domain : An assessment of why states use proxies for offensive cyber operations

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Hjelm; [2021]
  Nyckelord :Cyber operations; PA theory; Proxy; Russia; The United States.;

  Sammanfattning : In the 21st century, cyber operations have become the modern manifestation of political warfare between great powers. Many states have made considerable efforts to build up their respective cyber commands. Contrary, or as a complement to this, some states choses to rely upon actors detached from the state for conducting their operations online. LÄS MER