Sökning: "Green Certificates"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Green Certificates.

 1. 1. Jämförelse mellan ett produktionsföretag och LM-pyramiden samt utfall av valda förbättringsåtgärder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Fabian Gatter; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en produktionslina är effektiviteten och kostnadshanteringen de största faktorerna för att max-imera vinsten i produktionen. Oplanerade stopp i produktionen medför oönskade kostnader för företaget. Det resulterar i att slutprodukten blir dyrare vilket ger mindre marknadskonkurrens. LÄS MER

 2. 2. Barriärer för miljöcertifiering i fastighetsbranschen : En undersökande studie om barriärer på den svenska fastighetsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Björn von Gaffron; Ludwig Watz Almquist; [2022]
  Nyckelord :Green Certificates; Sustainable buildings; Barriers; Incentives; Strategies; Resistance to Change; Vicious Circle of Blame; Miljöcertifiering; Hållbara byggnader; Barriärer; Incitament; Strategier; Förändringsmotstånd; Vicious Circle of Blame;

  Sammanfattning : En stor bidragande faktor till miljöproblem som global uppvärmning och icke förnybar resursförbrukning är aktiviteter inom fastighetsbranschen. Det beräknas att 40% av all världens koldioxidutsläpp produceras av byggnader samtidigt ses miljöcertifiering av fastigheter som en del av lösningen för att sänka mängden koldioxid och nå hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Qualitative Study of Green Certificates  and What Different Actors Think is Better from an Economical Point of View : Is  it  Economically Worth Demolishing a Building in Order to get a Green Certificate?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ivan Milosevic; [2022]
  Nyckelord :Green building; green building certification; commercial real estate; real estate; sustainability; Grön byggnad; grön byggnad certifiering; kommersiella fastigheter; fastigheter; hållbarhet;

  Sammanfattning : Over the last decade it has not gone unnoticed that there is an increase of green buildings. People have started to take into consideration that the environment is in need of help and that the construction and real estate sector has been contributing to a high environmental impact. LÄS MER

 4. 4. Energideklarationens roll och ändamålsenlighet på den svenska fastighetsmarknaden : En analys av EPC-systemets relevans som modell för energieffektivisering

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hedvig Sandin; Joanna Sandell; [2022]
  Nyckelord :Energy performance certificate; energy class; EPBD; taxonomy; energy efficiency; green investment; Energideklaration; energiklass; EPBD; taxonomin; energieffektivisering; grön investering;

  Sammanfattning : Energieffektivisering av byggnadsbeståndet är en viktig del av EU:s klimatarbete, och systemet med energideklarationen (EPC) är ett centralt politiskt verktyg för ändamålet. Forskningen om hur EPC påverkat fastighetsmarknaden är dock inte helt entydig. LÄS MER

 5. 5. The Development of the Fast-Growing Swedish Logistics Property Market : A Study on the Demand and Supply Perspective of the Private and Public Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Duong; Amelia Modée; [2022]
  Nyckelord :Property Market; Logistics Properties; Demand; Supply; E-commerce; Land Access; Fastighetsmarknaden; Logistikfastigheter; Efterfrågan; Utbud; E-handel; Marktillgång;

  Sammanfattning : Logistics properties are defined as properties for short-term storage purposes where the goods are distributed further to consumers. Logistics properties are the fastest growing property segment in the Swedish property market based on the total transaction volume. LÄS MER