Sökning: "Green marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade orden Green marketing.

 1. 1. Cirkulär och hållbar konsumtion – det ska vara lätt att göra rätt : En kvalitativ studie om Generation X attityder och beteende till second hand produkter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Vanessa Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Gen X; Second hand; Green marketing; Circular economy; Sustainability; Gen X; Second hand; Grön marknadsföring; Cirkulärekonomi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar konsumtion är viktig för att stävja ohållbar utveckling i dagens samhälle. Konsumenter idag vill konsumera mer hållbart, men deras positiva attityder till miljön överförs inte alltid till deras beteenden. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Sofia Andersson; [2023]
  Nyckelord :effekter på värdekedjan; fallstudie; frivilliga hållbarhetscertifieringar för byggnader i Sverige; hållbar utveckling; ; standarder;

  Sammanfattning : En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. LÄS MER

 3. 3. Elbilsköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Andersson; Christopher Duong; Ludmilla Mateus Tati; [2023]
  Nyckelord :Innovators; early adopters; early majority; konsumenter; köpbeteende; eWOM; WOM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Elbilköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan Seminariedatum: 2023-01-11 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Marcus Andersson, Christopher Duong, Ludmilla Mateus Tati Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Innovators, early adopters, early majority, konsumenter, köpbeteende, eWOM, WOM Syfte: Jämföra olika grupper av konsumenter utifrån deras attityder och beslutfattande vid köp av elbilar. Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk omfattas av: Livscykeln för adoption av ny teknologi, planerat beteende, word-of-mouth, elektronisk word-of-mouth, barriärer vid adoption av ny teknologi, högt och låg engagemang, samt köpprocessen. LÄS MER

 4. 4. Grönt associeras med skogen : En kvalitativ studie om grön marknadsföring inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Amanda Verngren; Kristoffer Eklund Berggren; Milla Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Green marketing; environmental arguments; forest industry; Grön marknadsföring; miljöargument; skogsindustri;

  Sammanfattning : Title: Green is associated with the forest – a qualitative study on green marketing within the forest industry Purpose and research questions: The purpose of this study is to create an understanding of how actors within the forest industry work with green marketing and environmental arguments, as well as identifying benefits that green marketing may create and possible challenges associated with it. Research questions: 1. LÄS MER

 5. 5. ”Maximum safety for you – minimum impact on nature” - En multimodal kritisk diskursanalys av Klättermusens hållbarhetskommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Agnes Bergquist; Lisa Olander; [2023]
  Nyckelord :ustainable communication; sustainability; Klättermusen; outdoor; Instagram; greenwashing; branding; reputation management; strategic communication; multimodal critical discourse analysis; Hållbarhetskommunikation; hållbarhet; Klättermusen; Instagram; greenwashing; strategisk kommunikation; marknadsföring; multimodal kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The climate crisis and the consequences that follow have forced humanity to explore the collective actions that must be taken to curb global warming. As a way to reduce ones carbon footprint, many choose to consume with greater care for the environment, and the interest for sustainable clothing has therefore significantly increased. LÄS MER