Sökning: "Grices samtalsmaximer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Grices samtalsmaximer.

 1. 1. Gricean Maxims in the TV Series The Office : An analysis of the character Dwight regarding failure to observe Gricean maxims

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johan Lööf; [2018]
  Nyckelord :humor; The Office; Grice s maxims; conversational maxims; violation of maxims.; humor; The Office; Grices maximer; Grices samtalsmaximer; överträdelse av maximer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the rule breaking of Gricean conversational Maxims and how it is used in the TV series The Office. The character Dwight has been in focus, and the main goal of this study is to find out if and how he violates the Gricean Maxims in conversations. LÄS MER

 2. 2. La caricatura en el habla hispana: Propuesta metodológica para su abordaje en el registro coloquial.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lía Huerta Catalán; [2015-10-21]
  Nyckelord :spanska; Método; Caricatura; Máxima conversacional; Oposición de guiones; Intensificador; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Inom språket är användningen av humoristiska drag en av de funktioner som kännetecknar deninformella konversationen. I den spansktalande världen är karikatyren, som överdrift ochförlöjligande av referenten, en mycket förekommande resurs inom vissa språkliga varieteter. LÄS MER

 3. 3. Grices samtalsmaximer och deras relevans i strategiskkommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Fagernäs; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa teoriundersökning var att undersöka om Grices samarbetsprincipoch samtalsmaximer kan vara användbara i strategisk kommunikation. Samarbetsprincipen lanserades för att förklara underliggande strukturer i vardagliga samtal, men då den samtidigt är en grundförutsättning för all kommunikation borde teorin även vara relevant i strategisk kommunikation. LÄS MER