Sökning: "Groundwater Remediation"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Groundwater Remediation.

 1. 1. Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Eva Smedborn Pausson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Remediation techniques for arsenic contaminated soil have previously focused mostly on the surface soil layers where aerobic conditions are prevalent. In this master thesis, chemical stabilization by adding zero-valent iron (Fe(0)) and calcium oxide (CaO) to an arsenic-contaminated soil under low redox conditions have been studied through up-flow percolation tests. LÄS MER

 2. 2. Electrodialytic Remediation of PFAS-Contaminated Soil

  Master-uppsats, KTH/Vatten- och miljöteknik

  Författare :Georgios Niarchos; [2018]
  Nyckelord :Per- and polyfluoroalkyl substances; Electrokinetic; Ground; Groundwater; Treatment; Electrochemistry; Environment; Per- och polyfluoralkylsubstanser; Electrokinetisk; Grundvatten; Förorening; Elektrokemi; Miljö;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of anthropogenic aliphatic compounds, widelyknown for their environmental persistence and toxicity to living beings. While they are ubiquitous in theenvironment, interest has been focused on contaminated soil, which can act as a primary recipient andsource of groundwater contamination. LÄS MER

 3. 3. Remediation of Contaminated Groundwater Using a SpinChem® Rotating Bed Reactor : Competitive Sorption of Metal(loid)s in Complex Solutions under Varying Geochemical Conditions

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Pär Alapää; [2018]
  Nyckelord :Groundwater Remediation; Competitive Sorption; SpinChem;

  Sammanfattning : The potential of utilizing a new form of chemical processing technology called SpinChem® Rotating Bed Reactor (RBR), in combination with different reactive materials, for the purpose of remediating multi-contaminated aquifers under changing environmental conditions, was investigated using laboratory studies and geochemical models. Four different reactive materials, or combinations thereof, were tested: heat-treated peat powder combined with zero-valent iron (ZVI); IronPeat, which consists of peat powder coated with a ferriferous hydrosol (FFH); and a powdered steel waste product. LÄS MER

 4. 4. Arseniks löslighet i grundvattenakviferen i Hjältevad : Utvärdering med geokemisk modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Martina Fastlund; [2018]
  Nyckelord :arsenik; arsenit As[III]; arsenat As[V]; adsorption; ferrihydrit; kd-värden; laktester; mobilisering; oxiderande förhållanden; pH; redoxpotential; reducerande förhållanden;

  Sammanfattning : Excessive concentrations of arsenic in soil- and groundwater constitute a global issue. The spread of arsenic is due to both natural and anthropogenic effects in the environment. Historically, the anthropogenic emissions have originated from several different industrial sectors e.g. LÄS MER

 5. 5. Nuvarande utbredning och framtida spridningsrisker av arsenik i grundvattenakviferen i Hjältevad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Pöllä; [2018]
  Nyckelord :Arsenic; arsenic mobility; contaminated soil; partition coefficients; ArcMap; leaching tests; impregnation plants; Arsenik; arseniks mobilitet; förorenad mark; fördelningskoefficienter; ArcMap; lakförsök; impregneringsanläggningar;

  Sammanfattning : Arsenik är en naturligt förekommande halvmetall som orsakar stora hälsoproblem genom exponering t.ex. via dricksvatten. På grund av arseniks negativa effekter på människors hälsa sänktes den tillåtna gränsen i dricksvatten från 50 μg/l till 10 μg/l 2003 av WHO. LÄS MER