Sökning: "Groundwater level maps"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Groundwater level maps.

 1. 1. Saltwater Intrusion in Fractured Crystalline Bedrock Aquifer. - A Case Study on Koster Islands, SW Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sibhat Afewerki; [2019-10-30]
  Nyckelord :saltwater intrusion; fractured bedrock aquifers; DRASTIC; vulnerability mapping; Koster Islands; slatvattenintrång; Akvifer i uppsprucken berggrund; sårbarhetskartläggning; Kosteröarna;

  Sammanfattning : Saltwater intrusion (SWI) is one of the significant threats in many coastal areas, mainly drivenby anthropogenic hazards (over-pumping) and climate change (sea level rise). So far, there havebeen extensive research and techniques to understand and minimize SWI. LÄS MER

 2. 2. Rainfall-Runoff Simulation and Modelling Using HEC-HMS and HEC-RAS Models: Case Studies from Nepal and Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Jeevika Khadka; Jagritee Bhaukajee; [2018]
  Nyckelord :HEC-HMS; HEC-RAS; Kankai; Kävlinge; Rainfall Runoff; Flood Inundation; Modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Floods are probably the most frequent, widespread and disastrous hazards of the world. Almost every year, Sweden and Nepal are affected by floods though their nature and impact differs due to complete different geographical and hydrological setting. LÄS MER

 3. 3. Naturally regenerated birch and planted Norway spruce : comparison with soil moisture maps

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Rihards Kepitis; [2018]
  Nyckelord :Norway spruce; soil moisture maps; birch; natural regeneration;

  Sammanfattning : Nowadays, when Lidar technologies are developing so fast, it is a lot easier and efficient to use information in forest management processes. Such technologies allow forest owners to make more rational and clever decisions in forest management taking into account different factors which in the past where not possible to use. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av grundvatten i Uppsala stad : En metod för att beräkna grundvattennivåer under ett normalår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Kihlén; [2017]
  Nyckelord :Groundwater; Groundwater level; Groundwater level maps; ArcGIS; ArcMap; Uppsala; Grundvatten; Grundvattennivåer; Normalårskorrigering; ArcGIS; ArcMap; Uppsala; Grundvattennivåkarta;

  Sammanfattning : För att enstaka uppmätta grundvattennivåer ska kunna användas för att kartlägga grundvattennivån även i områden där långtidsmätningar saknas behövs en korrektionsmetod. Det övergripande målet med den här studien var att sammanställa och åskådliggöra grundvattennivåmätningar som inkommit till Länsstyrelsen i Uppsala län i samband med vattenskyddsdispenser. LÄS MER

 5. 5. Inventering av tre nedlagda deponier i Sjöbo kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Inga Helgesson; [2014]
  Nyckelord :Nedlagda deponier; Inventering; Riskklassificering; MIFO; Sjöbo Kommun; Older landfills; Sjöbo; deponier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract In Sweden many older closed municipal landfills lack current safety measures such as bottom liners and contain hazardous materials that are today strictly regulated or banned. Emissions from these pose a threat to health and environment now and in the future, having the potential to contaminate soil, groundwater, surface water and air. LÄS MER