Sökning: "Grund skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 848 uppsatser innehållade orden Grund skolor.

 1. 1. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i gymnasieskolan : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Bylund; [2022]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; gymnasieskolan; polyfon; skolutveckling; skolans styrkedja; tyst kunskap; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Sedan 2010 finns det i Sverige en lag som stadgar att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 rev. 2020 5§). I detta arbete undersöks hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet begripliggörs av olika aktörer inom gymnasieskolans styrkedja. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar och attityd för sambedömning : En kvalitativ studie av skolans förutsättningar och attityd kring sambedömning inom SO-ämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jonathan Leino; Ida Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Attityd; bedömning; förutsättningar; kollegialt lärande; kompetensutveckling; likvärdighet; sambedömning och samsyn.;

  Sammanfattning : Sambedömning är en arbetsmetod som utifrån ett litet empiriskt forskningsfält visat på potential att kunna öka rättvisan och likvärdigheten i lärares bedömningar av sina elevers arbeten. Trots detta finns det belägg som menar på att sambedömning inte är särskilt förekommande bland skolor, något som kan kopplas till lärarens arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Omklädningsrum på idrottsgymnasium : En kvalitativ studie om elevers upplevelser kopplat till idrottsbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Viktor Höglund; Anna Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Omklädningsrum; upplevelser; idrottsgymnasium; idrottsbakgrund;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka hur elever på idrottsgymnasium upplever omklädningsrummen i skolans kontext samt hur deras bakgrund inom idrotten påverkade deras upplevelse. Studien söker svar på frågorna: - Hur påverkar elevernas bakgrund deras upplevelse av miljön i omklädningsrummen? - Hur upplever elever på ett nationellt idrottsgymnasium miljön i omklädningsrummen? Teori och metod Studien genomfördes med kvalitativ metod där datainsamlingen skedde genom intervjuer med sex elever på olika nationella idrottsgymnasium. LÄS MER

 4. 4. Lärares utsagor om gynnsamma arbetssätt i strävan mot en likvärdig skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Engdahl Krajnc; Josefin Pagon; [2022]
  Nyckelord :Likvärdig skola; språk- och kunskapsutveckling; andraspråkselever; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Upplevelser som vi erfarit under vår tid som lärarstudenter fångade vårt intresse för andraspråkselevers möjligheter till språk- och kunskapsutveckling i en förstaspråkskontext. Syftet med studien blev således att undersöka vilka arbetssätt lärare inom de samhällsorienterande ämnena uppfattar som stödjande för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Implementering av translanguaging i undervisningen : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanja Cosic; Nanna Jansson; [2022]
  Nyckelord :translanguaging; undervisning; flerspråkighet; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : Trots att mångkultur och flerspråkighet har blivit allt mer vanligt i Sverige idag så genomsyras skolor och undervisning fortfarande av enspråkiga normer. Translanguaging är ett begrepp som på grund av detta har fått ett stort genombrott i forskning kring språkutveckling. LÄS MER