Sökning: "Grundad Teori skola"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Grundad Teori skola.

 1. 1. Skolors didaktiska arbete med elevers fonologiska medvetenhet i grundskolans tidigare år. : En kvalitativ studie av skolors rutiner vid kartläggning av elevers fonologiska medvetenhet samt de åtgärder som sätts in för elever som uppvisar svårigheter inom detta område.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ernada Dulic Malkoc; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; fonologisk medvetenhet; didaktisk kartläggning; läs- och skrivsvårigheter; åtgärder; specialundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att skapa kunskap kring hur olika skolor arbetar med elevers läsinlärning och mer specifikt elevers fonologiska medvetenhet i de tidiga skolåren. Studiens fyra huvudsakliga frågeställningar är:  När under de tidigare skolåren identifieras elevers fonologiska medvetenhet? Hur och med vilka medel/screeningstester Identifieras elevers fonologiska medvetenhet på olika skolor? Vilka åtgärder sätter skolor in då elever som identifieras ligga inom riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter upptäcks? Hur ser pedagogerna på betydelsen av fonologisk medvetenhet för elevers läs- och skrivutveckling? För att försöka uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar användes semistrukturerade telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Läsningens gestalt: Ett utvecklingsarbete om att främja estetisk läsning i litteraturundervisning genom drama och gruppsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Linnerborg; Freja Brons; [2018]
  Nyckelord :Estetisk läsning; Läsarter; Litteraturundervisning; Litteraturreception; Litteratursamtal; Kunskap i handling; Responstexter; Svenskundervisning; Drama; Gestaltning;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete tog avstamp i diskussionen om hur litteraturundervisning i svensk skola bör utformas mot bakgrund av samtidens forskningsrön och diskussioner om elevers sjunkande läsförmåga och läsintresse. Vi identifierade den estetiska läsarten som en potentiellt fundamental faktor för att göra litteraturundervisning meningsfull. LÄS MER

 3. 3. "Man hör bara sex och sen är det..." - En studie om gymnasieelevers uppfattningar kring sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Philip Jönsson; Jessica Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Erfarenheter; Fenomenografi; Grundad teori; Gymnasiet; Sex- och samlevnad; Skola; Sverige; Undervisning; Uppfattningar;

  Sammanfattning : I kölvattnet av MeToo-rörelsen upplever vi att skolans sex- och samlevnadsundervisning är viktigare än någonsin. Trots att undervisningen har varit obligatorisk i den svenska skolan sedan 1955 upplever vi att elever idag inte får den undervisning som krävs. LÄS MER

 4. 4. Jag tror inte att man vågar berätta... : En sociologisk studie om funktionsnedsattas upplevelser kring sexuella trakasserier och stödet som behövs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alina Frennessen; Sanna Quist; [2018]
  Nyckelord :stigma; sexual harassment; exposure; disability; vulnerability; stigma; sexuella trakasserier; utsatthet; funktionsnedsättning; sårbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka om funktionsnedsatta personer upplever sig vara utsatta och sårbara för sexuella trakasserier. Studien är grundad på en kvalitativ metod med en hermeneutisk forskningsansats. LÄS MER

 5. 5. Samverkan i fokus : - en möjlighet till skolframgång för barn i skolsvårigheteroch med sammansatta behov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; organisation; profession; skolsvårigheter; sammansatta behov;

  Sammanfattning : Skolframgång ses som en av de viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska ha goda framtidsutsikter. En fungerande skolgång är då av vikt för barn och ungdomar i skolsvårigheter och med sammansatta behov och samverkan över organisationsgränserna är ett sätt att arbeta för att nå önskad skolframgång. LÄS MER