Sökning: "Grundad Teori skola"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Grundad Teori skola.

 1. 1. När dörren öppnas: en studie om gränslandsarbete av lärare och läraravlastande yrkespersoner i svensk skola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Axel Christoffersson; [2020-06-15]
  Nyckelord :profession; gränslandsarbete; lärare; lärarassistent; operationellt kapital;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien som presenteras i denna uppsats är att skapa förståelse kring hur professionella och avlastande yrkespersoner agerar och förhåller sig till gränserna mellan yrkesgrupperna. För att uppfylla syftet betraktas införandet av avlastande yrkesroller i svensk skola. LÄS MER

 2. 2. ”Ständig känsla av otillräcklighet” : En kvalitativ studie om det kompensatoriska uppdraget i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Björnwall; Christine Skillborg; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; tvärprofessionellt samarbete; det kompensatoriska uppdraget; likvärdighet; frirum;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med kunskaper om lärares och specialpedagogers förutsättningar att ta sig an och arbeta med den specialpedagogiska delen av det kompensatoriska uppdraget tillsammans, ett uppdrag som omfattas av att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar på vägen mot utbildningens mål. Forskning visar att uppdraget som sådant är både komplext och mångtydigt, och den senaste Pisarapporten visar att skolan misslyckas att verka kompensatoriskt vilket i sin tur påverkar likvärdigheten i svensk skola. LÄS MER

 3. 3. “För eleven är det skola sju till fyra” : En kvalitativ intervjustudie om specialpedagogers strategier runt fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellen Tågmark; Madeleine Xoljé; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagog; Fritidshem; Specialpedagogiska strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur specialpedagoger beskriver samverkan med fritidshemmet. Vi har i vårt empiriska material sökt vilka strategier specialpedagogerna använder i samverkan med fritidshemmet. Genom semistrukturerade intervjuer med åtta specialpedagoger verksamma i skolenheter med fritidshems har empirin samlats in. LÄS MER

 4. 4. Fundamentalism eller terrorism? : En diskursanalys av elevers uppfattningar om begreppen religiös fundamentalism och religiöst motiverad terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Ida Nilsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; orientalism; islamofobi; religiös fundamentalism; religiöst motiverad terrorism; högstadieelever; gymnasium; skola; utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar elevers diskurser kring begreppen religiös fundamentalism och religiöst motiverad terror. Mer specifikt undersökt elevers diskurs utifrån frågeställningarna: (1.) Vilken diskurs har eleverna kring begreppen fundamentalism och terrorism? (2. LÄS MER

 5. 5. Skolors didaktiska arbete med elevers fonologiska medvetenhet i grundskolans tidigare år. : En kvalitativ studie av skolors rutiner vid kartläggning av elevers fonologiska medvetenhet samt de åtgärder som sätts in för elever som uppvisar svårigheter inom detta område.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ernada Dulic Malkoc; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; fonologisk medvetenhet; didaktisk kartläggning; läs- och skrivsvårigheter; åtgärder; specialundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att skapa kunskap kring hur olika skolor arbetar med elevers läsinlärning och mer specifikt elevers fonologiska medvetenhet i de tidiga skolåren. Studiens fyra huvudsakliga frågeställningar är:  När under de tidigare skolåren identifieras elevers fonologiska medvetenhet? Hur och med vilka medel/screeningstester Identifieras elevers fonologiska medvetenhet på olika skolor? Vilka åtgärder sätter skolor in då elever som identifieras ligga inom riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter upptäcks? Hur ser pedagogerna på betydelsen av fonologisk medvetenhet för elevers läs- och skrivutveckling? För att försöka uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar användes semistrukturerade telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER