Sökning: "Grundkänslor"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Grundkänslor.

 1. 1. Uppvärmning för kroppens och röstens känslouttryck på scen - Ett sökande efter de inre känslorna utanpå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Fredriksson; [2019-09-23]
  Nyckelord :Uppvärmning; känslor; emotioner; mimik; ansiktsuttryck; gestik; kroppshållning; position; uttryck; känslouttryck; scenspråk; scenframställning; skådespel; opera; sång; röst; talröst; repetition; musikalitet;

  Sammanfattning : Opera är sceniska och musikaliska uttryck sammanvävda och som operasångare förväntas du kunna förmedla känslor genom din sång och din scenframställning, men hur kan operasångaren hantera dessa, ofta stora känslouttryck, på ett sceniskt tydligt och trovärdigt sätt?I detta arbete skriver jag om den uppvärmning för känslouttryck i kropp och röst som jag skapat inför, och provat under, repetitionsperioden och föreställningsperioden för operan Dido & Aeneas. Uppvärmningen baseras på 8 grundkänslor och 28 sekundära känslor som med hjälp av traditionell och retorisk gestik kopplas ihop med universella ansiktsuttryck. LÄS MER

 2. 2. Känslor inför partier och socioekonomisk status hos väljare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Gabriella Edström; [2019]
  Nyckelord :Emotions; Propaganda; Socioeconomic status; Politics; Känslor; Propaganda; Socioekonomisk status; Politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad för känslor som riksdagens partiers propaganda genererar och vad för utbildningsnivå Alliansen och de Rödgrönas väljare har. Studien undersökte vilket block som genererade flest negativa kontra positiva känslor över hur Sverige ser ut idag. LÄS MER

 3. 3. Barnens känslor i lek : En kvalitativ observationsstudie av barnens känslouttryck under fri lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Monica Andersson; Julia Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Grundkänslor; känslouttryck; fri lek; kamratkultur; observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnets grundkänslor kommer till uttryck i leken. För att svara upp till syftet har vi använt oss av två frågeställningar: Hur kommer barnets grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Hur bekräftar barn känslouttryck till andra barn, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Vi valde att observera barn till barn interaktionen mellan de äldre barnen. LÄS MER

 4. 4. "Det kändes i honom som när man drar upp rullgardinen en varm sommarmorgon…" Om hur känslor uttrycks i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :My Emanuelsson; [2016]
  Nyckelord :barnsyn; bilderböcker; empati; förskola; genus; genussystem; grundkänslor; innehållsanalys; känslor; normer; normkritik; språk;

  Sammanfattning : Picture books are often used as an educational tool to develop childrens language and empathy. However norms in society suggest that some emotions are more acceptable than others. This caused an interest in how norms about emotions are reflected in picturebooks. The study aims to examine how emotions are expressed in Swedish picturebooks. LÄS MER

 5. 5. När sorgen blir en del av livet -En litteraturstudie om föräldrar som förlorat sitt barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Höggren; Sandra Åkerblom; [2007]
  Nyckelord :Barn; bemötande; copingstrategier; förlust; försvarsmekanismer; kris; sorg;

  Sammanfattning : Sorg är en av människans grundkänslor och kan utlösas av förlust av något slag. I denna uppsats behandlas den, enligt oss, mest smärtsamma sorgen som man tvingas gå igenom om ens barn dör. Denna litteraturstudie utgår ifrån tre föräldrars känslor och upplevelser kring sitt barns död. LÄS MER