Sökning: "Grundläggande fri- och rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Grundläggande fri- och rättigheter.

 1. 1. Rapporteringspliktiga arrangemang - Får den enskilde vägra lämna uppgifter utan risk för sanktion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Tale; [2021]
  Nyckelord :rapporteringspliktiga arrangemang; EU; DAC; DAC-6. skatt; beskattningsrätt; skatterätt; direkt beskattning; administrativt samarbete; mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 antog EU ett ändringsdirektiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, benämnt ”DAC 6”, med vilket ett regelverk om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang införs. Genom detta ändringsdirektiv ålades medlemsstaterna att införa regler med vilka skatterådgivare, och i vissa fall skattebetalare, förpliktas att till behörig myndighet rapportera vissa skatteupplägg som uppvisar någon av de i ändringsdirektivet uppräknade egenskaper som utgör en indikator på en potentiell risk för skatteflykt. LÄS MER

 2. 2. Avvägningen mellan upphovsrätt och allmänhetens intresse av nyhetsrapportering - Svensk rättstillämpning och HD:s kommande prövning av PMT 1473-18 mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sandrén; [2020-05-17]
  Nyckelord :Upphovsrätt; nyhetsrapportering; informationsfrihet; yttrandefrihet; grundläggande fri- och rättigheter; avvägning; PMT 1473–18; Pelham; Funke Medien; Spiegel Online;

  Sammanfattning : Diskussionen i denna uppsats kretsar kring vilka möjligheter som finns i svensk rätt att inskränka eller göra undantag från upphovsrätt och närstående rättigheter till stöd för nyhetsrapportering. Mer specifikt belyser diskussionen den betydelse som EU-rätten har i sammanhanget mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online vars avgöranden meddelades under sommaren 2019. LÄS MER

 3. 3. Bemyndiganden i coronakrisen – rättfärdigat eller rättsosäkert? - En undersökning av kontroll av normgivningsbemyndiganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Nyberg Mannerfelt; [2020]
  Nyckelord :Offentlig rätt; Konstitutionell rätt; Beredningskrav; Normgivning; Normgivningsbemyndigande; Folksuveränitet; Covid-19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2020 klassade WHO utbrottet av sjukdomen covid-19, orsakat av det nya coronaviruset SARS-CoV-2, som en pandemi. Smittspridningen har krävt långtgående och snabba åtgärder från det allmänna för att förhindra smittspridningen. LÄS MER

 4. 4. När medier publicerar upphovsrättsligt skyddade alster - En utredning om konflikten och avvägningen mellan upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet vid nyhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wilhelm Stenvall; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; statsrätt; upphovsrätt; yttrandefrihet; informationsfrihet; nyhetsrapportering; nyhetsförmedling; media; journalism; pressfrihet; mediefrihet; Spiegel Online; Funke Medien; Mobilfilmen; järnrörsskandalen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När medier publicerar upphovsrättsligt skyddat material uppstår ett intressant och mångsidigt juridiskt problem. Upphovsinnehavaren har å ena sidan ensamrätt på hur alstret får utnyttjas. Media är å andra sidan ett kontrollorgan med uppgiften att informera allmänheten, särskilt i politiska sammanhang. LÄS MER

 5. 5. ePrivacy eller dePrivacy - Kartläggning av internetanvändare i den föreslagna ePrivacyförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aron Ekelin; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, internet users often face advertising that is tailored and selected to match their interests. To offer such targeted advertising the adtech sector use methods that rely on a large scale tracking of users’ internet activities. In most cases this tracking is performed by a third party to the service that the user is accessing. LÄS MER