Sökning: "Grundskola åk 2"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Grundskola åk 2.

 1. 1. Låt äventyret börja! : En komparativ studie av Musse & Helium, elevtolkningar och lärarhandledning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Rosén; Lina Melin; Dzesika Taube; [2019]
  Nyckelord :Musse Helium; fantasy; book-talk; theme; comparative analysis; teacher´s manual; teaching; elementary school; Musse Helium; fantasy; boksamtal; tema; komparativ analys; lärarhandledning; undervisning; grundskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att urskilja teman i böckerna om Musse och Helium genom en litteraturanalys, samt vilka teman som framkommer genom elevers (åk 1–2) tolkning av ett utdrag ur böckerna. Studien fokuserar även på befintliga och framtolkade teman från böckernas tillhörande lärarhandledning. LÄS MER

 2. 2. Lärarhandledning i svenskämnet – resurs eller ej? : En studie av lärarhandledningen till läromedlet Diamantjakten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Björnfot; Pia Kujala; [2018]
  Nyckelord :Form och funktion; Grundskola åk 2; Innehåll; Lgr 11; Lärarhandledning; Resurs; Struktur; Svenska; Text- och innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera om lärarhandledningen, i svenskämnet i årskurs 2, är en resurs för läraren. Metoden som användes i denna studie var en text- och innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter : En kvalitativ studie om hur grundskollärare i åk 2 och 3 arbetar med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Carolina Wäring; [2018]
  Nyckelord :Reading- and writing difficulties; resources; equivalent education; teacher s competence; Läs- och skrivsvårigheter; skolans resurser; likvärdig undervisning; metoder; lärarens kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare i årskurs 2 och 3 arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Samt att undersöka vad grundskolan kan ge för resurser för att hjälpa dessa elever. Materialet till denna studie har samlats in med hjälp av den kvalitativa metoden intervju. LÄS MER

 4. 4. Att lära via språkljud : Tyska pedagogers arbete med fonologisk medvetenhet som grund för läsinlärningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emma Niles; [2018]
  Nyckelord :Fonologiskt baserad modell; stavelsebaserad modell; läsinlärning; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete diskuterar läsinlärning med fokus på fonologisk medvetenhet i förskoleklass samt grundskolans åk 1 och 2. Syftet med examensarbetet är att skapa en fördjupad kunskap om och förståelse för hur pedagoger arbetar med fonologisk medvetenhet i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Problematik vid undervisning av astronomi i skolan : En litteraturstudie om elevers svårigheter i samband med astronomiundervisningen i skolan (åk 4–6) och hur dessa kan lösas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN); Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN)

  Författare :Patrik Nilsson; Lucas Söder Jansson; [2017]
  Nyckelord :astronomi; missuppfattningar; visuellt tänkande; grundskola; begrepps-orienterad inlärning; svårigheter; instruktionsmodeller;

  Sammanfattning : Syftet med denna konsumtionsuppsats var att genom en systematisk litteraturstudie, undersöka vad forskningen har att säga om problematik och lösningar med avseende på undervisning inom astronomi i skolan, med inriktning på årskurs 4–6. Vi använde oss av såväl databassökningar som manuella sökningar. LÄS MER