Sökning: "Grundskolans högstadieelever"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Grundskolans högstadieelever.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - En kvalitativ studie baserad på hur skolan arbetar med elever som slutar gå till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Grundskolans högstadieelever; Inkludering; Problematisk skolfrånvaro; Psykisk ohälsa; Systemteori;

  Sammanfattning : Empirin summeras genom att hävda att psykisk ohälsa är det största skälet till att elever isolerar sig från skolan och detta kan grunda sig i djupgående familjerelaterade problem där eleven har utvecklat sin psykiska ohälsa av de slitningar och negativa följder som kan medföljas av en skilsmässa. När elevens frånvaro blir större och större, är det svårt att återvända på grund av att eleven halkat efter i skolarbetet och det blir även kämpigt att möta klasskamraters frågor. LÄS MER

 2. 2. Vilka beskrivningar avteknikämnet framkommer hosniondeklassare i grundskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Andira Ghazi Shabo; Amal Audish Basa Sarok; [2020]
  Nyckelord :Artifact; content of technology; technology education; student perception; programming; secondary school; class nine; construction; Artefakt; teknikinnehåll; teknikundervisning; elevuppfattning; programmering; grundskolan; klass nio; byggteknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att förstå hur högstadieelever i årskurs 9 i sex svenska skolor beskriver teknikämnet samt ta reda på vad de uppger att det de har lärt sig respektive vad de saknat kring innehåll i teknikämnet efter 9 år i grundskolan. Studien bygger på en enkätundersökning ifylld med hjälp av papper och penna. LÄS MER

 3. 3. Teknik på Youtube : En diskursanalys av teknik i Youtubevideor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Olivia Bång; [2019]
  Nyckelord :Technology discourse; Youtube; informal learning; Teknikdiskurs; Youtube; informellt lärande;

  Sammanfattning : Teknikämnet i grundskolans senare år är ett ämne som möter många problem. Ämnet har i sitt innehåll och syfte förändrats en hel del i och med de olika skolreformerna och idag (2018) saknar över hälften av de verksamma lärarna ämnesbehörighet. LÄS MER

 4. 4. Läsförmåga och elevers textrörlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonas Nordin; Robin Leufvenmark; [2015]
  Nyckelord :Textrörlighet; läsförmåga; kursplan; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Huvudfokus i denna studie är läsförmåga, språkförmåga och textrörlighet. Begreppet textrörlighet betyder kortfattat hur en elev tolkar och rör sig i en text. I studien intervjuas fem högstadielever samt fem gymnasielever. Högstadieeleverna läser svenska och gymnasieeleverna svenska som andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Teknikundervisning i en skola för alla - Hur kan ingångar till undervisningen utformas, för att väcka både pojkars och flickors intresse för skolämnet teknik i grundskolans årskurser 7-9?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mårten Larsson; [2012]
  Nyckelord :teknikämnet; teknikintresse; genus; teknikundervisning; högstadieelever; didaktik; pedagogik; tekniklärare;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att ta reda på vad som kan fånga och utveckla flickors respektive pojkars intresse för teknik i årskurserna 7 till 9 samt vilka olika intresseområden som tilltalar dem. Jag har även studerat hur dessa intresseområden skiljer sig åt, mellan pojkar och flickor. LÄS MER