Sökning: "Grupp identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden Grupp identitet.

 1. 1. Effekterna av företagens sociala ansvar på anställda : Corporate Social Responsibility ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Kiese; [2022]
  Nyckelord :CSR; Anställda; Organisation;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om den påverkan som företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR), som del av ett företags interna styrning, kan ha på processen att bygga en organisatorisk identitet bland anställda. Teoretiskt baseras uppsatsen i huvudsak på Ashforth och Maels (1989) fyra principer för identifiering av individen med en grupp. LÄS MER

 2. 2. Svenska seniorer i Spanien : En kvalitativ intervjustudie om hur svenska fritidshusägare uppfattar sin identitet i Spanien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Nikoleta Koszewnik; Lizzie Kytölä; [2022]
  Nyckelord :Costa del Sol; second-home tourism; residential tourism; identity; seniors; Costa del Sol; fritidshusägare; bosatta turister; identitet; seniorer.;

  Sammanfattning : Möjligheter till att resa och förflytta sig mellan nationella gränser i världen blir allt fler. Svenskar som köper bostad i Costa del Sol söker efter ett varmare klimat, billigare levnadskostnader och spenderar upp till flera månader åt gången i Spanien. LÄS MER

 3. 3. Heritage cereals : tasty and sustainable? : acceptance and important qualities of heritage cereals

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Ekblad; [2022]
  Nyckelord :heritage cereals; consumer awareness; consumer acceptance; consumer preference; food quality;

  Sammanfattning : Heritage cereals, a group of cereals that have not been subjected to modern crop breeding, have been getting attention due to their generally high genetic diversity, traits like high drought and disease tolerance as well as high nutritional values. Knowledge about how consumers relate to heritage cereals in Sweden is limited, and therefore this thesis aims to, firstly, explore acceptance, awareness and preferences among a specific consumer group; students in the agriculture program at the Swedish University of Agricultural Sciences, and, secondly, quality perception in relation to heritage cereals among consumers, bakers and retailers, in a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Intention och Inflytande: En kvantitativ studie om faktorer för effektiva, ekologiska annonser inom varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Carl Hylén; Ellinor Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Theory of planned behavior; TpB; Cialdini s principles of influence; brand communication; symbolic branding; social media; advertising; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer utifrån teorin om planerat beteende som bäst förutspår konsumenters intention att handla symboliska ekologiska livsmedel, samt i vilken utsträckning inflytande kan påverka konsumenters attityder gentemot dessa produkter. Det är alltså relationen mellan intention att köpa ekologiska livsmedel och faktorerna attityd, social norm och upplevd beteendekontroll som studeras samt vilka inflytelserika faktorer som leder till positiva intentioner att köpa produkten i fråga som observeras i studien. LÄS MER

 5. 5. Vilka roller och intentioner har era invånare? : En studie om platsambassadörskap online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mia Nilsson; Emelie Hansson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Place branding; ambassadorship; place brand ambassador; social media; resident; brand ambassador behavior; user-generated content.; Platsvarumärke; ambassadörskap; platsvarumärkesambassadör; sociala medier; invånare; brand ambassador behavior; user-generated content.;

  Sammanfattning : Forskning visar att platsmarknadsföring som strategi används alltmer frekvent. Städer och platser uppfattas inte längre som konstanta utan befinner sig i en ständig utvecklingsprocess och behöver hanteras därefter. LÄS MER