Sökning: "GruppSYKOLOGI"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet GruppSYKOLOGI.

 1. 1. Gruppsammansättning i ämnet hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ studie om lärarens uppfattning av gruppsammansättning i hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Erika Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; grupparbete; sociokulturellt perspektiv; systemteori; gruppsykologi; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hem- och konsumentkunskap (HKK) bygger delvis på de praktiska köksmomenten där elevers samarbete utgör en förutsättning. Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att gruppsammansättningen påverkar elevernas kunskapsutveckling i de praktiska momenten i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Kreativt arbetsklimat inom läraryrket : Lärare beskriver sina upplevelser i det vardagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Margareta Nersjö; [2022]
  Nyckelord :motivation; gruppsykologi; kontroll; organisationspsykologi; arbetsengagemang;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares beskrivning av upplevelser kring vardagens arbetsklimat samt om lärarnas upplevelser kan kopplas till ett kreativt arbetsklimat. I studien tillämpades en kvalitativ metod och tre fokusgrupper användes för datainsamling. LÄS MER

 3. 3. Storleken har visst en betydelse : En kvantitativ studie om sambandet mellan relationsskapande och klasstorlek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Paulsson Yildiz; Johanna Rask; [2021]
  Nyckelord :Relationsskapande; Klasstorlek; Enkät; Gruppsykologi; Ramfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om sambandet mellan relationsskapande, mellan lärare och elev, och klasstorleken. De frågor som undersöks är; Hur bedömer lärarna relationerna i klassen?; Vilka faktorer anser lärarna påverkar relationsskapande till eleverna i klassen?; Vilken inställning har lärarna till klasstorlek i allmänhet och den egna klasstorleken i synnerhet?; Hur ser relationen mellan relationsskapande och klasstorleken ut? Undersökningen är kvantitativ i form av en webbenkät med slutna frågor. LÄS MER

 4. 4. Stödjande anpassningar vid ensemblespel : Ensembleundervisning med en grupp inom autismspektrum och en högstadieensemble.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristoffer Lempiäinen; [2021]
  Nyckelord :ensemblespel; autismspektrum; ledarskap; ensemble; anpassning; specialpedagogik; didaktik. scaffolding;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på ämnet ensemblespel, och handlar huvudsakligen om lärarens didaktiska val vid detta. I teorikapitlet har jag övergripande beskrivit didaktik, specialpedagogik respektive gruppsykologi. Arbetet har en sociokulturell synvinkel som grund vilken också analysen utgår från. LÄS MER

 5. 5. Storytellings effekter : på individens upplevda tillhörighet- och samhörighetskänsla.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Ahlander; Magnus Olsson; Matilda Davidsson; [2020]
  Nyckelord :Storytelling; belonging; affinity; group psychology; emotions; FIRO theory; experiments.; Storytelling; tillhörighet; samhörighet; gruppsykologi; känslor; FIRO-teorin; experiment;

  Sammanfattning : Using the communication tool storytelling, in group processes is very popular. Storytelling can be used to motivate group members to collaborate and pursue common goals. Humans have many different needs, but one of the biggest and most important, besides food and water, is the need to belong. LÄS MER