Sökning: "Gruppdynamik och lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Gruppdynamik och lärande.

 1. 1. Kooperativt lärande - möjligheter och utmaningar för elevers matematiska språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anna Hansson; Linnéa Hansson; [2022]
  Nyckelord :ADHD; autism; cooperative learning; language development; Lev Vygotsky; mathematics; mathematical language;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker möjligheter och utmaningar med ett kooperativt lärande och hur det påverkar elevers matematiska språkutveckling. Översikten inriktar sig på elever i grundskolan och elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. LÄS MER

 2. 2. Hoppas jag hamnar i en bra grupp… : En kvalitativ undersökning om gymnasieelevers upplevelser av möjligheter och utmaningar med grupparbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Helena Bonnevie; [2022]
  Nyckelord :Group work; teamwork; group dynamics; collaborative learning; cooperative learning; Grupparbete; samarbete; gruppdynamik; kollaborativt lärande; kooperativt lärande;

  Sammanfattning : Studien belyser gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter av grupparbete och beskriver ur ett fenomenologiskt perspektiv hur gymnasieelever ser möjligheter och utmaningar med grupparbete som undervisningsmetod samt hur deras erfarenheter av grupparbete kan bidra till lärares planering och genomförande av grupparbeten i undervisningen. Grupparbete är ett rikt beforskat område och som ofta får ett didaktiskt fokus. LÄS MER

 3. 3. Outdoor Education: Opportunities, Challenges & Teacher Competencies – A Perspective on how to Teach in Nature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jonathan Ståhlberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor education; Teacher Competencies; Education; Biology teaching; Framework factors; Learning by Senses; Collegial Competencies;

  Sammanfattning : For the last forty years outdoor education has been investigated all around the globe. Despite intense research initiative, studies have been lacking regarding what teacher competencies are beneficial for successful outdoor education. LÄS MER

 4. 4. Dramatisering som pedagogiskt verktyg : En kvalitativ studie om effekten av dramatiseringar i engelskundervisningen i grundskolans årskurser 1 till 3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emilia Kemling; [2022]
  Nyckelord :EFL; estetiska lärprocesser; fenomenologisk metod; processdrama;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på hur drama upplevs i engelskundervisningen i grundskolans årkurser 1 till 3. Studien gjordes kvalitativt där data samlades in via intervjuer och webbaserade enkäter. Tyngdpunkten i studien var att ta reda på hur lärare uppfattar och tolkar drama i relation till EFL-undervisning. LÄS MER

 5. 5. Monetära belöningars påverkan på IT-rekryterares prestation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Larsson; Ebba Warrén; [2022]
  Nyckelord :Monetary rewards; IT-recruiters; work performance; stress; motivation; Monetära belöningar; IT-rekryterare; prestation; stress; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: IT-branschen växer ständigt, vilket kräver att företag inom branschen är konkurrenskraftiga och lockar nya medarbetare. Trots denna framväxt föreligger det en kompetensbrist inom branschen. LÄS MER