Sökning: "Gruppstyrning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Gruppstyrning.

  1. 1. Att styra genom frihet? : En kvalitativ studie i ett mindre bemanningsföretag

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Frida Jonsén; Sarah Bouvin; [2011]
    Nyckelord :Governmentality; Flexibelt arbete; Självstyrning; Gruppstyrning;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att ge en fördjupad förståelse för hur arbetstagare styrs i en organisation där de har stort eget ansvar och frihet. Häri vill vi synliggöra vad som, i brist på tydliga riktlinjer och direktiv från en auktoritet, styr arbetstagarnas prioriteringar i det dagliga arbetet samt analysera eventuella effekter av dessa styrningsformer. LÄS MER