Sökning: "Guds avbild"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Guds avbild.

 1. 1. Homo stupidus eller imago Dei? En studie i neandertalarnas teologiska status.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mikael Erikhans; [2021-11-19]
  Nyckelord :Imago Dei; Neandertalare; Systematisk teologi; Guds avbild;

  Sammanfattning : Abstract: This paper is a student essay in systematic theology about the theological status of the Neanderthals. What can we say about these close relatives on the tree of life that are our cousins the Neanderthals? Are they simple dimwitted brutes or are they to be regarded among the humanity in Genesis that are endowed with the image of God. LÄS MER

 2. 2. Diakonipastoralens betydelse : En komparativ studie med fokus på dess utformning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Juana Baumann; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; diakoni; Biskopsbrev; praktisk teologi; diakonipastoral; församling; pastorat.;

  Sammanfattning : Genom en komparativ metod har likheter och skillnader i det diakonala arbetet i förhållandetill varandra påvisats utifrån läsning av diakonipastoraler vilka ingår i församlingens/pastoratets styrdokument. Intresset för diakonipastoraler har sitt ursprung i en vilja att se likheter och olikheter i detdiakonala arbetet på ett övergripande plan i Svenska kyrkan eftersom det diakonala arbetetkan se olika ut beroende på miljö, medarbetare och inte minst församlingens/pastoratetskontext. LÄS MER

 3. 3. Guds avbild och transhumanismen : Kan tanken på människan som Guds avbild förenas med transhumanismens människosyn?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mikael Erikhans; [2020]
  Nyckelord :Guds avbild; imago Dei; transhumanism; döden; odödlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En trumslagare för freden! : En kritisk granskning av Martin Luther King Jr:s ickevåldsideologi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christoffer Abrahamsson; [2014]
  Nyckelord :Martin Luther King Jr; ickevåld; ickevåldsideologi; rasism; segregation; mänskliga rättigheter; medborgarrättsrörelsen; Amerika.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en kritisk analys av King och hans ickevåldsideologi. Uppsatsens syfte och avgränsning är att granska och redogöra för den ideologi som King genom sina tal, predikningar och övriga skrifter redogjorde för. Metoden jag använt mig av är att systematisera Kings ideologi för att därefter analysera den. LÄS MER

 5. 5. "Segern är vår genom honom som älskar oss" : En kvalitativ litteraturstudie om gudsbilden i Desmond Tutus texter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Frida Hellsing; [2011]
  Nyckelord :Desmond Tutu; gudsbild; befrielseteologi; svart teologi; apartheidmotstånd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den gudsbild som framkommer i texter skrivna av ärkebiskop emeritus Desmond Tutu. De texter som behandlats är tillkomna mellan år 1976 och 2010 och härstammar från så väl böcker som brev, artiklar, tal, intervjuer samt predikningar. Uppsatsen är genomförd i form av en kvalitativ litteraturstudie. LÄS MER