Sökning: "Gun Emanuelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gun Emanuelsson.

  1. 1. Tambursituationen i förskolan : En intervjustudie med pedagoger och barn om bemötande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Jessica Torlamb; Gun Emanuelsson; [2009]
    Nyckelord :Barnsyn; bemötande; förskola; pedagogisk miljö; samsyn; tambursituation;

    Sammanfattning : Övergripande syfte med undersökningen är att ge en bild av hur pedagoger ser på och tar till vara på individers olikheter och kompetenser i en barngrupp. I syftet ingår även att studera barns upplevelser av pedagogernas bemötande i och planerande av tambursituationen. LÄS MER